Теорія організації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ04.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Теорія організації» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетингу» і передбачає вивчення наукових засад, генезису, понятійно-категоріального апарату, законів, принципів, методів, функцій, місця і ролі організаційної теорії в системі сучасного соціологічного знання, а також особливостей, форм і методів проектування організаційних систем та вимірювання ефективності їх функціонування в сучасному соціумі. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з сучасною науковою та спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних спроможностей організаційних моделей і концепцій, а також здатностей володіння сучасним методологічним інструментарієм соціологічної науки для вивчення організаційних змін соціальних об’єктів в умовах суспільних змін і глобальних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина І «Теорія організації як галузь сучасного наукового знання»; частина 2 «Механізми функціонування та розвитку організаційних систем».

Language of instruction

Ukrainian