Теорія систем і системний аналіз

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС12.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Теорія систем та системний аналіз» входить до циклу професійної підготовки фахівців з вищою освітою, освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку, дисциплін «Соціальні комунікації» і передбачає вивчення наукового статусу, генезису, предметного поля, понятійно-категоріального апарату, законів, принципів, методології та методів, структури й функцій теорії систем та системного аналізу, а також використання методик, процедур і технологій системного аналізу перебігу проведення соціологічних досліджень. У процесі вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь роботи з науковою спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, а також навичок використання гносеологічних та онтологічних можливостей системної теорії, та методології в перебігу вивчення різноманітних аспектів глобальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання та навички сприятимуть, з одного боку, підвищенню системного світогляду та кругозору майбутніх фахівців соціології, а з іншого боку, розширенню їхніх фахових компетентностей в частині використання системної теорії та системної методології в рамках проведення соціологічного обстеження різноманітних соціальних проблем, явищ і процесів сучасного соціуму. Програма навчальної дисципліни складається з двох взаємопов'язаних змістовних частин: частина 1 «Загальна теорія систем як галузь сучасного наукового знання»; частина 2 «Методологія та методи системного аналізу».

Language of instruction

Ukrainian