Теорія систем та системний аналіз

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Теорія систем та системний аналіз» входить до циклу професійної підготовки фахівців з вищою освітою, освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку дисциплін "Соціальні комунікації" і. передбачає вивчення наукового статусу, генезису, предметного поля, понятійно-категоріального апарату, законів, принципів, методології та методів, структури й функцій теорії систем та системного аналізу, а також використання методик, процедур і технологій системного аналізу у процесі проведення соціологічних досліджень. У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, а також навичок використання гносеологічних та онтологічних можливостей системної теорії та методології в перебігу вивчення різних аспектів суспільних змін і трансформацій. Отримані знання та навички сприятимуть, з одного. боку, підвищенню системного світогляду та кругозору майбутніх фахівців соціології, а з іншого боку, розширенню їх. пізнавальної компетентності в частині використання системної методології в процесі соціологічного дослідження різноманітних соціальних проблем сучасного соціуму. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних частин: частина І «Загальна теорія систем як галузь сучасного наукового знання»; частина 2 «Методологія та методи системного аналізу».

Language of instruction

Ukrainian