Теорія та методи аналізу причинності в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для (1) коректного формулювання систем змістовних гіпотез соціологічного дослідження, спрямованих на представлення причинно-наслідкових зв’язків, що характеризують соціальні феномени та процеси, а також для (2) коректного винесення обґрунтованих висновків стосовно таких гіпотез на основі емпіричних даних засобами статистичного аналізу. При вивченні дисципліни приділяється також увага практичному застосуванню в аналізі даних емпіричних соціологічних досліджень сучасних комп’ютерних програмних засобів (зокрема, LISREL та SPSS Amos). Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Методи емпіричних соціологічних досліджень».

Language of instruction

Ukrainian