Тренінг з політичного лідерства

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ1.10

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Тренінг з політичного лідерства» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціальні технології», є дисципліною вибіркового блоку "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях". В ході вивчення дисципліни студенти опановують знання про сутність, теорії походження політичного лідерства, його типи, стилі лідерської поведінки, способи реалізації лідерського потенціалу особистості. Вивчення дисципліни передбачає оволодіння студентами методиками самовиховання лідерських якостей, способами впливу на свідомість і поведінку людини, уміннями і навичками управління групою, здатностями побудови гармонійних міжособистісних взаємин у колективі, готовністю до виконання ролей у системі відносин «лідер-послідовники», уміннями побудови продуктивних соціальних взаємовідносин.

Language of instruction

Ukrainian