Українська мова

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Семестр

1

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна передбачає отримання початкових знань про українську мову та розвиває елементарні комунікативні навички. Студенти знайомляться з основами граматики української мови: відмінювання іменників, прикметників та займенників (особових, присвійних, вказівних); вид дієслова; теперішній, минулий і майбутній часи дієслів, творення якісних прислівників; кількісні та порядкові числівники тощо. Студенти розвивають навички письма і читання українською мовою, уміння правильно відтворювати на письмі усне мовлення, брати участь у діалозі в межах визначених програмою побутових, частково соціально-культурних та професійних тем, реалізовувати українською мовою такі комунікативні інтенції: вступати в комунікацію, знайомитися з будь-ким, представлятися або представляти іншу особу, вітатися, прощатися, звертатися до будь-кого, дякувати, просити вибачення, ставити запитання і повідомляти про факт чи подію, особу, предмет, про наявність або відсутність предмета чи особи, про якість, приналежність предмета, про подію, дію, місце дії, її причину, висловлювати бажання, прохання, запрошення, пропозицію, згоду або незгоду, відмову, своє ставлення, давати оцінку особі, предмету, факту, дії.

Language of instruction

English