Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД4.04

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для (1) прийняття обґрунтованого рішення про залучення великих даних для пошуку відповіді на дослідницьке питання соціологічного дослідження; (2) вибору джерел інформації для формування необхідних великих даних; (3) вибору адекватного інструменту формування даних, (4) вибору релевантного задачі методу аналізу та застосуванні обраного методу аналізу для задач соціологічного дослідження. При вивченні дисципліни приділяється увага розгляду практичних програмних засобів роботи з великими даними в соціальних науках. Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Методи емпіричних соціологічних досліджень».

Language of instruction

Ukrainian