Вступ до спеціальності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Вступ до спеціальності» передбачає опанування студентами фахових тем і проблематик, які включають питання формування соціології як науки, її дослідницької специфіки та особливості її тематичного розвитку. Визначаються провідні пізнавальні орієнтації в соціології, базові компоненти й інструменти соціологічного пізнання: соціологічна теорія, методи, емпіричні соціологічні дослідження, соціальні технології. Предмет навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” Передбачає.вивчення категоріально-понятійного апарату соціології, основних етапів становлення її предмету, формування концептуально-теоретичних уявлень, структури соціологічного знання та навичок його вивчення і операціонального засвоєння.

Language of instruction

Ukrainian