Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі» передбачає опанування студентами фахових тем і проблематики, які розкривають питання формування соціології як науки, її дослідницької специфіки та особливостей її розвитку. Вивчатимуться базові засади управління як соціального явища та безпосередньої практики. Предмет навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі» передбачає вивчення основних етапів становлення її предмету, базових складових категоріально-понятійного апарату соціології та навичок його вивчення і операціонального засвоєння.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія