Виробнича практика

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК33

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю «соціологія» 054. Програма практики — основний навчально-методичний документ для студентства та керівників практики кафедр факультету соціології. Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від «23» березня 2007 р. Тривалість і термін проведення практики визначаються навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності «Соціологія» освітньої програми «Соціальні технології».

Language of instruction

Ukrainian