Якісні методи в гендерних дослідженнях

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових дисциплін в межах освітньої програми «Гендерні студії» на здобуття освітнього, ступеню магістр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі, знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується стрімким переходом гендерної тематики з сенситивної площини у буденну. Однак, такий стан речей не означає, що для проведення гендерних досліджень достатньо ефективними може бути комплекс класичних кількісних соціологічних методів. Навпаки, часто більш коректним є застосування методів з групи якісних. Зокрема, одними з групи якісних методів з найбільшою ефективністю у дослідженнях гендерної проблематики можуть бути проективні методики. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з якісних методів (саме у гендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування якісних методів та проективних методик.

Language of instruction

Ukrainian