Якісні методи в соціології

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC11

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Якісні методи збору і аналізу даних є важливими при проведенні емпіричного соціологічного дослідження. Дисципліна спрямована на формування у студентів знань та вмінь з організації, збору, обробки, аналізу та інтерпретації соціологічних даних при проведенні досліджень з якісним типом дизайну. Опанування дисципліни дозволить студентам самостійно проводити соціологічні дослідження з якісним типом дизайну і використовувати методи глибинного інтерв’ю, спостереження, фокус-груп, тематичного контент-аналізу, «обгрунтованої теорії», дискурс-аналізу, наративного та семіотичного аналізу, розуміти основи якісного компаративного аналізу і отримати практичні навички роботи з нечисловими даними.

Language of instruction

English