Загальна психологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ7.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна відноситься до вибіркових дисциплін і зорієнтована на підготовку студентів, які цікавляться специфікою психічних процесів, емоційно-вольовими якостями особистості, їх проявами у діяльності та спілкуванні. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: базові категорії, поняття та методи психологічної науки; провідні теорії особистості; вікові етапи психічного розвитку людини; закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів; динамічні та соціально-психологічні характеристики особистості; основні концепції мотивів людської поведінки: психологічні закономірності людської діяльності та спілкування; психічні процеси, їх функції та властивості.

Language of instruction

Ukrainian