Загальна соціологія

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення дисципліни є основні поняття соціології, її об’єкт та предмет, структура, функції, роль у сучасному суспільстві, а також становлення, розвиток і функціонування соціальних спільнот і форм їх самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур та інститутів. Отримані знання та навички можуть застосуватися студентами у вивченні теорії соціології, соціальної структури та стратифікації, соціології соціальних змін та спеціальних і галузевих соціологій. Сформовані результати навчання сприятимуть становленню у професійній діяльності та самореалізації майбутнього фахівця соціолога. Теоретичний зміст предметної області: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та їх вплив; соціальні проблеми в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Language of instruction

Ukrainian