Загальна соціологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

2

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення дисципліни є основні поняття соціології. її об’єкт та предмет, структура, функції, роль у сучасному суспільстві, а також становлення, розвиток і функціонування соціальних спільнот і форм їх самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур та інститутів. Отримані знання та навички можуть застосуватися студентами у вивченні теорії соціології, соціальної структури та стратифікації, соціології соціальних змін та спеціальних і галузевих соціологій. Сформовані результати навчання сприятимуть становленню у професійній діяльності та самореалізації майбутнього фахівця соціолога. Теоретичний зміст предметної області: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та їх вплив; соціальні проблеми в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія