Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Електронна пошта

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2016 рік завiдувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович.

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор Чепак Валентина Василівна.

В різні роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук. Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна; за кордоном: Академiя соцiальних технологiй та мiсцевого самоуправлiння Росiйської Федерацiї.

Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04). Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.

Навчальні дисципліни

Sociology
2
2 Соціологія громадської думки соціологія
С
2 Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
2 Соціологія громадської думки соціологія
С
2 Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологія простору соціологія
С
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Теорія соціальних інститутів соціологія
С
2 Теорія організації соціологія
С
2 Теорія організації соціологія
С
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Основи соціального менеджменту соціологія
С
2 Основи соціального менеджменту соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
2 Соціологія економіки та маркетингу соціологія
СТ
3
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія брендінгу соціологія
С
3 Соціологія гендеру соціологія
С
3 Соціологія економіки соціологія
С
3 Соціологія освіти соціологія
С
3 Соціологія освіти соціологія
С
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
3 Соціологія підприємництва соціологія
С
3 Організаційна поведінка соціологія
С
3 Теорія соціального маркетингу соціологія
С
3 Організаційна культура соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
3 Технології роботи з персоналом соціологія
СТ
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
3 Соціологія соціальної роботи соціологія
С
3 Соціологія соціальної роботи соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
3 Технології дослідження медіа соціологія
СТ
4
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
4 Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
4 Соціологія міста та села соціологія
С
БС: "Соціологія трудових відносин"
БС: "Соціальні комунікації"
4 Теорія систем і системний аналіз соціологія
С
4 Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4 Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4 Соціологія масових комунікацій соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
4 Організаційна культура соціологія
СТ
4 Технології управління територіальними спільнотами соціологія
СТ
4 Практикум з планування професійної кар’єри соціологія
СТ
БС: "Соціальні комунікації"
4 Соціологія соціальної роботи соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
4 Тренінг з політичного лідерства соціологія
СТ
6
МС: Соціологія управління та маркетингових досліджень
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Теорія соціального управління соціологія
С
6 Соціологія ринку соціологія
С
6 Соціологія маркетингу соціологія
С
6 Методологія та організація маркетингових досліджень соціологія
С
6 Соціологія влади соціологія
С
6 Теорія управлінських рішень соціологія
С
6 Теорія управлінських рішень соціологія
С
6 Соціологія організаційної взаємодії соціологія
С
МС: Соціологія масової комунікації
6 Соціологія бізнес комунікацій соціологія
С
6 Соціологія символу соціологія
С
6 Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
6 Соціологія мови соціологія
С
6 Соціологія політичних комунікацій соціологія
С
6 Соціологія міжнародних відносин соціологія
С
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
МС: Соціологічна експертиза політики
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю соціологія
С
МС: Cоціологія соціально-культурної сфери
6 Соціологія соціальної роботи соціологія
С
МСТ: "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6 Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
6 Виробнича практика соціологія
СТ
8
PhD: "2. Дисципліни вибору факультету / інституту"
8 Соціальний менеджмент та аудит соціологія
PhD
Other
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2 Соціологія простору соціологія
С