Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Електронна пошта

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2016 рік завiдувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович.З 2016 по 2020 кафедру очолювала професор, доктор соцiологiчних наук Чепак Валентина Василівна

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук Безрукова Ольга Анатоліївна.

В різні роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук. Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна.

Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04). Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Соціологія мови соціологія
С
Соціологія бізнес-комунікацій соціологія
С
Постмодерн в урбанізмі соціологія
С
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
Sociology
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
Sociology
Політичні комунікації соціологія
С
Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
Системний аналіз в соціології соціологія
С
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
Соціологічні технології зв’язків з громадськістю соціологія
С
Виробнича (науково-дослідна) практика соціологія
СТ
Соціологія інформаційного суспільства соціологія
С
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
С
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
Соціологія політичних комунікацій соціологія
С
Соціологія символу соціологія
С
Соціологія міжнародних відносин соціологія
С
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
Візуальні комунікації соціологія
С
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
Системний аналіз в соціології соціологія
С
Соціологія простору соціологія
С
Виробнича практика соціологія
СТ
1
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
2
Теорія організації соціологія
С
2
Соціологія громадської думки соціологія
С
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2
Теорія соціальних інститутів соціологія
С
2
Соціологія простору соціологія
С
2
Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
2
Основи соціального менеджменту соціологія
С
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2
Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
2
Соціологія економіки та маркетингу соціологія
СТ
2
Основи соціального менеджменту соціологія
С
2
Соціологія громадської думки соціологія
С
2
Теорія організації соціологія
С
3
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
3
Соціологія гендеру соціологія
С
3
Соціологія економіки соціологія
С
3
Організаційна поведінка соціологія
С
3
Соціологія підприємництва соціологія
С
3
Соціологія освіти соціологія
С
3
Теорія соціального маркетингу соціологія
С
3
Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
3
Соціологія освіти соціологія
С
3
Технології дослідження медіа соціологія
СТ
3
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
3
Соціологія брендінгу соціологія
С
3
Технології роботи з персоналом соціологія
СТ
3
Організаційна культура соціологія
С
4
Практикум з планування професійної кар’єри соціологія
СТ
4
Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
4
Соціологія міста та села соціологія
С
4
Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4
Теорія систем і системний аналіз соціологія
С
4
Організаційна культура соціологія
СТ
4
Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4
Технології управління територіальними спільнотами соціологія
СТ
4
Соціологія масових комунікацій соціологія
С
4
Тренінг з політичного лідерства соціологія
СТ
4
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
5
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
С
5
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
6
Соціологія політичних комунікацій соціологія
С
6
Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Виробнича практика соціологія
СТ
6
Соціологія організаційної взаємодії соціологія
С
6
Соціологія бізнес комунікацій соціологія
С
6
Методологія та організація маркетингових досліджень соціологія
С
6
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6
Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю соціологія
С
6
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
6
Соціологія ринку соціологія
С
6
Теорія соціального управління соціологія
С
6
Соціологія маркетингу соціологія
С
6
Соціологія символу соціологія
С
6
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
6
Соціологія влади соціологія
С
6
Соціологія мови соціологія
С
6
Теорія управлінських рішень соціологія
С
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
6
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
6
Соціологія міжнародних відносин соціологія
С
6
Теорія управлінських рішень соціологія
С
8
Соціальний менеджмент та аудит соціологія
PhD
Соціологія політологія
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія політологія
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія релігієзнавство
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія Філософія
Інші факультети (Інститути)
4
Соціологія українська мова і література, російська мова і література
Інші факультети (Інститути)