Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолювала докторка соціологічних наук, професорка, віцепрезидентка Соціологічної асоціації України Куценко Ольга Дмитрівна.

З 2020 року завідувачем кафедри є доктор соціологічних наук, доцент Мазурик Олег Володимирович.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн та пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН), кафедрою соціології Лундського університету (Швеція).

Файли

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Загальна соціологія соціологія
СТ
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Г
Соціологія мобільності та маргінальності соціологія
С
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
Г
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ
Соціологія суспільних рухів соціологія
СЗУП
Соціологія реклами соціологія
С
Соціальні технології регулювання конфліктів соціологія
СТ
Актуальні проблеми соціальних наук соціологія
Sociology
Соціальна структура суспільства соціологія
С
Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства соціологія
С
Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С
Соціально-політична стратифікація соціологія
С
Актуальні проблеми зайнятості соціологія
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ
Соціологія творчості соціологія
С
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі соціологія
СЗУП
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Г
Соціальна структура суспільства соціологія
С
Соціологія творчості соціологія
С
Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем соціологія
С
Соціальна маргінальність соціологія
С
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
Sociology
Соціологія релігії соціологія
Sociology
Соціологія повсякдення та стилів життя соціологія
С
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
С
Політика соціальної безпеки та захисту соціологія
СТ
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх соціологія
Г
Українське суспільство у соціологічних вимірах соціологія
С
Технології громадського активізму соціологія
СТ
Соціологія маркетингу соціологія
Sociology
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ
Соціологія трудового конфлікту соціологія
С
Європейські студії соціологія
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Sociology
Соціальні технології для громадського сектору соціологія
СТ
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів соціологія
С
Соціокультурні групи і стилі життя соціологія
С
Оцінювання соціальних проектів та програм соціологія
СЗУП
Соціальна політика та якість життя соціологія
С
Міський розвиток і соціальна політика соціологія
Sociology
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
Вступ до університетських студій соціологія
СТ
Соціологія кіно соціологія
С
Технології оціночних досліджень соціологія
СТ
Соціологія неформальних економічних відносин соціологія
СТ
Актуальні проблеми соціальної науки (English) соціологія
Г
Соціологія споживання соціологія
СТ
Навчальна практика соціологія
СТ
Професійна та корпоративна етика соціологія
Г
Соціальні дослідження проблем сім'ї соціологія
С
Гендерована освіта соціологія
Sociology
Соціальна структура суспільства соціологія
СЗУП
Професійна та корпоративна етика соціологія
Г
Виробнича практика соціологія
СТ
Європейські студії соціологія
Sociology
Соціологія екстремізму соціологія
С
Соціологія соціальних змін соціологія
С
Соціологія релігії та релігійних процесів соціологія
С
Соціологічні дослідження соціальних проблем соціологія
С
Соціологія конфлікту соціологія
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
СТ
Вступ до університетських студій соціологія
СЗУП
Соціологія духовної сфери соціологія
С
Технології оціночних досліджень соціологія
СТ
Gendered Education (Гендерована освіта) соціологія
Г
Соціологія політичної влади соціологія
С
Соціологія цінностей соціологія
С
Оціночні дослідження в соціальній сфері соціологія
С
Соціологія неформальної сфери соціологія
С
Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз соціологія
Г
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
Соціологія повсякдення і стилів життя соціологія
С
Професійна та корпоративна етика соціологія
С
Соціологія праці та зайнятості соціологія
СТ
Соціологія гендеру соціологія
Г
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С
Соціологія соціальних змін соціологія
СТ
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю соціологія
С
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СЗУП
Соціальний захист в системі праці соціологія
С
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С
Методологія дослідження бідності соціологія
Sociology
Громадянське суспільство, фемінізм та жіночий активізм соціологія
Г
Соціальні виміри релігії та релігійності соціологія
С
Соціологія мистецтва соціологія
С
Технології оціночних досліджень соціологія
СЗУП
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ
Міська антропологія соціологія
Sociology
Проектна та грантова діяльність соціологія
С
Соціологія маркетингу соціологія
Sociology
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ
Соціологія музики соціологія
С
Виробнича практика соціологія
СТ
Загальна соціологія соціологія
СТ
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English) соціологія
Г
Технології реклами та брендингу в сфері економіки соціологія
СТ
Навчальна практика соціологія
СТ
Соціологія культури соціологія
С
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
Соціологія гендеру соціологія
Sociology
Порівняльна соціологія Європи соціологія
СЗУП
Професійна та корпоративна етика соціологія
Sociology
Політика соціальної безпеки та захисту соціологія
СТ
Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз соціологія
Г
Соціальна структура суспільства соціологія
С
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства соціологія
С
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів соціологія
С
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ
Соціологічні показники соціального розвитку соціологія
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Г
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
СЗУП
Соціологія субкультури соціологія
С
Виробнича практика соціологія
СТ
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Sociology
Соціологія політичного екстремізму соціологія
С
Соціологія емоцій соціологія
С
Основи соціології державного управління соціологія
С
Теорія соціалізації соціологія
С
Виробнича практика соціологія
Г
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві соціологія
С
Українське суспільство у соціологічних вимірах соціологія
С
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
СТ
Current Issues of Social Sciences (Актуальні проблеми соціальних наук) соціологія
Г
Соціологія екстремізму соціологія
С
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ
Соціологія споживання соціологія
С
Методи дослідження трудових процесів соціологія
С
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Г
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
Г
Соціологія етнічних та міграційних процесів соціологія
С
Технологічні виміри культури соціологія
СТ
Соціологія праці та зайнятості соціологія
С
Методи соціопросторового аналізу соціологія
Sociology
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
СТ
Соціологія ринку соціологія
Sociology
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
СТ
Соціологія літератури соціологія
С
Основи соціального аудиту соціологія
СТ
Сім’я і сімейна політика соціологія
СТ
Соціальні нерівності в сучасних суспільствах соціологія
С
Соціологія споживання соціологія
СТ
Вступ до університетських студій соціологія
С
Соціологія культури та дозвілля соціологія
С
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г
Загальна соціологія соціологія
С
Актуальні проблеми соціальної науки соціологія
Sociology
Професійна та корпоративна етика соціологія
Sociology
Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості соціологія
СТ
Науково-дослідна практика соціологія
Г
Порівняльна політична соціологія соціологія
С
Соціологія соціальних змін соціологія
СТ
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ
Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації соціологія
С
European Studies (Європейські студії) соціологія
С
Проектна та грантова діяльність соціологія
Г
Культура та суспільство: окремі аспекти соціологія
Sociology
Соціологія вільного часу соціологія
С
Основи соціального аудиту соціологія
СТ
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Г
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ
Статусна стратифікація в організаціях соціологія
С
Соціологія театру соціологія
С
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С
Загальна соціологія соціологія
СТ
Sociology of Gender (English) соціологія
Г
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві соціологія
С
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Sociology
Загальна соціологія соціологія
С
European Studies (Європейські студії) соціологія
Г
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства соціологія
СТ
Соціологія реклами соціологія
С
Соціологічне оцінювання якості соціальних відносин соціологія
С
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі соціологія
Sociology
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С
Соціологія соціальних змін соціологія
С
Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
С
Професійна та корпоративна етика соціологія
С
Соціальна безпека та соціальний захист соціологія
С
Проектна та грантова діяльність соціологія
СТ
Вступ до університетських студій соціологія
СТ
Соціологія моди соціологія
С
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності соціологія
СТ
Соціологія неформальних економічних відносин соціологія
СТ
Соціологія життєвого успіху соціологія
С
Технології реклами та брендингу в сфері економіки соціологія
СТ
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
С
Візуальна соціологія соціологія
С
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
Соціологічні показники суспільного розвитку соціологія
Sociology
Загальна соціологія соціологія
С
Соціологія конфлікту соціологія
СТ
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі соціологія
Г
Соціологія політичного екстремізму соціологія
С
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
Sociology
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ
Соціологія трудових відносин соціологія
С
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність соціологія
Sociology
Соціальні технології для громадського сектору соціологія
СТ
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Г
Соціологія культурної пам'яті соціологія
С
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності соціологія
СТ
Гендерована освіта (English) соціологія
Г
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
С
Соціологія ігрової діяльності соціологія
С
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
Сім’я і сімейна політика соціологія
СТ
Bиклики соціології та глобальний розвиток (English) соціологія
Г
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ
1
Соціологія реклами соціологія
С
1
Загальна соціологія соціологія
С
СТ
1
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ
1
Соціологія реклами соціологія
С
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
1
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ
1
Вступ до університетських студій соціологія
С
СТ
1
Соціологія культури та дозвілля соціологія
С
2
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
2
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
2
Соціологія споживання соціологія
СТ
2
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
2
Соціологія праці та зайнятості соціологія
С
3
Соціологія життєвого успіху соціологія
С
3
Соціальна структура суспільства соціологія
С
СТ
3
Соціально-політична стратифікація соціологія
С
3
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С
3
Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С
3
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С
3
Навчальна практика соціологія
СТ
3
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ
4
Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
С
4
Соціологія вільного часу і стилів життя соціологія
С
4
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С
4
Соціологія дозвілля соціологія
С
4
Соціологія вікових груп соціологія
С
5
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С
СТ
Г
5
Професійна та корпоративна етика соціологія
С
СТ
5
Європейські студії соціологія
С
5
Соціальна політика та якість життя соціологія
С
5
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
С
СТ
5
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г
5
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
Г
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
5
Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз соціологія
Г
6
Соціологія політичного лідерства соціологія
С
6
Соціологія безперервної освіти соціологія
С
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6
Gendered education соціологія
Г
6
Соціологічне оцінювання політичного режиму соціологія
С
6
Соціологія політичного маркетингу соціологія
С
6
Соціологія посередництва та регулювання конфліктів соціологія
С
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6
Соціологія гендеру соціологія
Г
6
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6
Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень соціологія
С
6
Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
С
6
Соціологія вільного часу і дозвілля соціологія
С
6
Gender expertise and gender audit соціологія
Г
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6
Менеджмент соціальної сфери соціологія
С
6
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
6
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С
6
Соціологія спорту соціологія
С
6
Виробнича практика з гендерних студій соціологія
Г
6
Соціальні технології в громадському секторі соціологія
СТ
6
Sociology of gender соціологія
Г
6
Виробнича практика соціологія
С
6
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ
6
Соціальне управління людськими ресурсами соціологія
С
6
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success) соціологія
Г
6
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6
Моделі соціально-культурної політики соціологія
С
6
Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
С
6
Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості соціологія
С
6
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціально-культурне прогнозування соціологія
С
6
Соціологія релігії соціологія
С
6
Сучасні теорії політики і влади соціологія
С
6
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ
6
Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціальна експертиза та аудит соціологія
С
7
Філософія науки та інновацій соціологія
PhD
7
Студії з сучасної соціології соціологія
PhD
8
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: Україна у глобальних та регіональних порівняннях соціологія
PhD
8
Соціальний менеджмент та аудит соціологія
PhD
8
Сучасний соціоструктурний аналіз соціологія
PhD
Професійна та корпоративна етика соціологія
СТ
1
Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
Інші факультети (Інститути)
1
Соціологія прикладна статистика (економіка)
Інші факультети (Інститути)
3
Соціально-політичні студії класична філологія
Інші факультети (Інститути)