Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї. Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I. Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

Sociology
2
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
2 Гендерні дослідження соціологія
С
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологія глобалізації соціологія
С
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
2 Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
2 Історія соціології в Україні соціологія
С
3
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
4
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
4 Глобальні та регіональні процеси у політиці соціологія
СТ
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
4 Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
4 Соціологія знання соціологія
С
4 Соціологія глобалізації соціологія
С
4 Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С
4 Соціологія знання соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
4 Теорії соціального капіталу соціологія
С
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С
6
МС: Соціологія масової комунікації
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
МС: Сучасна соціологічна теорія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С
6 Соціальна феноменологія соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
6 Соціологія постмодерну соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
8
PhD: "2. Дисципліни вибору факультету / інституту"
8 Соціологічна теорія соціологія
PhD
8 Сучасні суспільства та глобальні трансформації соціологія
PhD
8 Соціологічна теорія соціологія
PhD