Освітні технології: Навч.-метод.посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. За заг.ред. О.М.Пєхоти