Соціологія, загальноісторичні аналізи, політика/Пер. З нім.О.Погорілого.