Бібліотека


Показано 13451 - 13500 з 13920
Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самиосвідомості особистості у підлітковому віці.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1998. - 5 с.
Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка (результати соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1999. - 7 с.
Особливості емоційного сприйняття в умовах суспільних перетворень.- : Політичний менеджмент, 2008. - 1 с.
Соціально-психологічні аспекти аадаптації студентів до навчання у приватному вищому навчальному закладі.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 11 с.
Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2006. - 24 с.
Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи.- : Політичний менеджмент, 2009. - 2 с.
Студентське життя в Києві та Мюнхені: спільне та специфічне (за результатами соціологічного дослідження).- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2002. - 12 с.
Маскулінність/фемінність як чинник особистісної самоідентифікації у юнацькому віці.- : Український соціум, 2005. - 2 с.
До питання визначення показників демократизаційних процесів у вищій школі України.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 16 с.
Алієв Ш. Интеллектуальный шанс России.- : Психологія і суспільство, 2011. - 1 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Університетське життя очима викладачів.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2000. - 8 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 28 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2010. - 4 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Демократичні реформування у вищій школі (у контексті гуманізації освіти).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2004. - 20 с.
Алексєєнко І. Світові цивілізації в історичній динаміці.- : Політичний менеджмент, 2004. - 3 с.
Алексійова О.А., Кишенко Г.І. Зміна в соціальному статусі студентства в умовах переходу до ринкової економіки.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Алексійова О.А., Ніколаєнко Л.Г. Сутність інтерпретаційних процедур.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Александровский Ю.А. Состояние понятийного аппарата социологии (Общесоциологический уровень).- : СОЦИС, 2010. - 5 с.
Алексапольский А.А., Кострикина И.С. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз.- : Психологический журнал, 2007. - 8 с.
Алексеєнко І. Антиглобалістський рух - початок формування світової контркультури?.- : Політичний менеджмент, 2005. - 6 с.
Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье.- : СОЦИС, 2003. - 4 с.
Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитации.- : СОЦИС, 2003. - 9 с.
Алексеева М.С. Метатеоретичний аналіз у психології.- : СОЦИС, 2009. - 4 с.
Алексеева Т.И. Пространство в мифе.- : Мир психологии, 2009. - 1 с.
Алексеенкова Е.Г., Андреева В.Н. Зависимость эмоционального отношения дошкольников к персонажам сказки от ее композиции.- : Вопросы психологии, 2006. - 6 с.
Алексунин В.А,. Митьков С.А. Социальные аспекты платных медицинских услуг.- : СОЦИС, 2006. - 5 с.
Алиев М.Г. Культура согласия как эффективный фактор глобализации.- : СОЦИС, 2003. - 6 с.
Алихаджиева И.С. Общественное мнение о проституции и мерах по ее предупреждению (региональное исследование).- : СОЦИС, 2006. - 5 с.
Алишев Б.С. Раннее когнитивное развитие.- : Вопросы психологии, 2007. - 2 с.
Алишев Б.С., Аникеенок О.А. Демократичні цінності в українському суспільстві.- : СОЦИС, 2007. - 3 с.
Алишев Б.С., Аникеенок О.А., Крючкова А.И. Факторы межгосударственного сотрудничества в контексте основных теоретических парадигм.- : Вопросы психологии, 2010. - 4 с.
Аллард Э. Сомнительные достоинства модернизации..- : СОЦИС, 2002. - 9 с.
Аллахвердов В.М,. Кармин А.С. Отражение аффективной насыщенности изображений в показателях вызванных потенциалов.- : Вопросы психологии, 2007. - 1 с.
О нервическом характере. Под ред.Э.В. Соколова / Пер. с нем. И.В. Стефанович.- : , 1997. - 388 с.
Понять природу человека/Пер. Е.А.Цыпина.- : Академический проект, 1997. - 256 с.
Социальная психология образования..- Москва: Моск.психолого-социальный ин-т: Флинта, 2000. - 296 с.
Воспитание как философско-социологическая проблема.- : Наукова думка, 1993. - 130 с.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.- СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
Адлер А. Наука жить.- Київ: Port-royal, 1997. - 288 с.
Адорно Т. Теорія естетики / Пер.з нім. П.Таращук.- Київ: Вид-во Соломії Павличко 'Основи', 2002. - 518 с.
Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки.- СПб.: Университетская книга, 1998. - 445 с.
Айзенк Г. Проверьте свои способности. / Пер с англ..- Москва: Педагогика, 1992. - 176 с.
Айхлер В. Етичний реалізм. Вибрані твори з питань соціаль-демократичної теорії..- Київ: Основні цінності, 2001. - 192 с.
Акиншина Н.К. Статистика труда..- Москва: Статистика, 1977. - 222 с.
Акинщикова Г.М. Соматическая и психо-физиологическая организация человека.- Л.: ЛГУ, 1977. - 160 с.
Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2008. - 192 с.
Розвиток психологічної готовності до материнства у старшокласниць засобами просвітницького тренінгу.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 6 с.
Положение русских в Украине и проблемы их идентичности.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. - 3 с.
Изучение английского языка для делового общения.- : Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование, 2008. - 1 с.
Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе.- : Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование, 2008. - 1 с.

Сторінки