Бібліотека


Показано 351 - 400 з 13941
Яковенко Юрій Іванович Чи може бути передбачення поета ненауковим?.- Тернопіль: Психологія і суспільство . Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Тернопільський національний економічний університет, 2014. - 4(58) 137-141 с.
Яковенко Юрій Чи може бути передбачення поета ненауковим?.- : Психологія і суспільство, 2014. - 4 137-141 с.
Kreuter F. Improving surveys with paradata: analytic uses of process information.- College Park, Nuremberg, Muenchen: Wiley, 2013. - 394 с.
Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R.- Хайдельберг – Лондон – Тольятти: Электронная книга, адрес доступа: http://r-analytics.blogspot.com, 2014. - 401 с.
Stoop Ineke The hunt for the last respondent. Nonresponse in sample surveys.- The Hague: SCP, 2005. - 339 с.
Andy Field Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ’n’ roll) 3-rd edition.- : SAGE Publications Inc, 2009. - 822 с.
Коллектив авторов Гендер для "чайников".- М: "Звенья", 2012. - 260 с.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.- Москва: Добросвет, 1999. - 596 с.
Романенко Ю.В., Святненко І.О., Зінченко А.А. Візуалізація в медійно-комунікативному просторі: соціо-системологічний підхід. Монографія 3-х авторів. Вид 3-тє, перероблене і доповнене..- Київ: Видавничо-поліграфічний центр Інституту Міжнародних відносин, 2014. - 487 с.
Редколегія: Копійка В.В.,Шнирков О.І., Муравйов В.І. Європейський Союз: економіка, право: енциклопедичний словник.- Київ: Київський університет, 2011. - 368 с.
Редколегія: Копійка В.В.,Шнирков О.І.. Муравйов В.І. Європейський Союз: економіка, право: енциклопедичний словник.- Київ: Київський університет, 2011. - 368 с.
Тащенко А.Ю. Культурні коди (Частина 2) Продукування та використання кодів соціальної дійсності. Монографія.- Київ: Видавництво ІПК Державної служби зайнятості України, 2014. - 400 с.
Тащенко А.Ю. Культурні коди (Частина 1) Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів. - Монографія. .- Київ: Видавництво ДУІКТ, 2011. - 270 с.
Яковенко Ю., Ніколаєнко Л., Яковенко А. Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?.- Тернопіль: // "Психологія і суспільство" Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2014. - №2, 47-65. с.
Яковенко Ю, Ніколаєнко Л., Яковенко А. Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?.- : Психологія і суспільство, 2014. - 2 47-65 с.
Терещенко О.В., Курилович Н.В., Князева Е.И. Многомерный статистический анализ данных в социальных науках: учеб.пособие.- Минск: БГУ, 2012. - 239 с.
Шипунов А.Б., Балдин Е.М., Волкова П.А., Коробейников А.И., Назарова С.А., Петров С.В., Суфиянов В.Г. Наглядная статистика. Используем R!.- М: ДМК, 2014. - 296 с.
Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / переклад з англ. О.Возня, Г.Сташків.- Львів: Літопис, 2010. - 538 с.
Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття іншого. Монографія.- Харків: , 2012. - 332 с.
Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін.- Київ: , 2011. - 224 с.
Чепак В.В Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти. Монографія.- Київ: Геопринт, 2011. - 224 с.
Петренко-Лисак А.О. Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі: Навч. посібник.- Київ: Вадекс, 2013. - 400 с.
Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму.- Київ: , 2008. - с.
За ред. Губерського Л.В. Фылософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник.- Київ: Знання, 2012. - 2- ге видання 621 с.
Соболевська М.А. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії: монографія.- Київ: Логос, 2014. - 248 с.
За ред. В.І.Саюк. Е.П.Чернишової Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 164 с.
Укладач Костенко Н.В. Інтерпретації соціологічні: Пам'яті В.Л.Оссовського. .- Київ: Інститут соціології НА України; Вища школа соціології, 2013. - 268 с.
Малес Л.В. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології: монографія.- Київ: КІС, 2011. - 325 с.
Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций.- Москва-Ижевск: Институт Компьютерных Исследований, 2003. - 368 с.
В.Н.Афанасьев, М.М.Юзбашев Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник.- М: Финансы и статистика, 2001. - 228 с.
П. Бурдье Социология массовых коммуникаций. Заключение.- : , . - 28 с.
Н. Костенко Субкультурна варіативність українського соціуму (Медіастилі в європейському масштабі).- Київ: , 2010. - 31 с.
Н. Луман Символически генерализированные медиа коммуникации.- : , . - 34 с.
Chris Phillipson, Graham Allan, David Morgan Social Networks and Social Exclusion: sociological and policy perspectives.- Surray, UK: Ashgate, 2003. - 268 с.
Бурейчак Т., Марценюк Т., Хуткий Д. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія , 2013. - 4 53-58 с.
Барри Вайнгаст, Джон Уоллис, Дуглас Норт Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества.- М: Изд-во. Института Гайдара, 2011. - 480 с.
Роже Кайуа Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры.- Москва: ОГИ, 2007. - 304 с.
В.Вахштайн Социология вещей. Сборний статей.- Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2006. - 392 с.
Інформація Інформація для авторів, рецензентів і читачів.- : Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 95 с.
Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 93-95 с.
Атаманенко І. Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 91-92 с.
Супруненко О. Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - №4. 91 с.
Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 87-92 с.
Куценко О., Берлянд Л., Горбачик А. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 84-87 с.
Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 79-84 с.
Шелухін В. Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 75-79 с.
Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 69-75 с.
Рєзаєв А., Сендстром Г. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 63-69 с.
Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій).- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, . - 4 59-63 с.
Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 49-53 с.

Сторінки