Бібліотека


Показано 7951 - 8000 з 8298
Особливості емоційного сприйняття в умовах суспільних перетворень.- : Політичний менеджмент, 2008. - 1 с.
Соціально-психологічні аспекти аадаптації студентів до навчання у приватному вищому навчальному закладі.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 11 с.
Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2006. - 24 с.
Психолого-аналітичні аспекти використання методів активізації творчого мислення студентів.- : Психологія і суспільство, 2005. - 1 с.
Алієв Ш. Интеллектуальный шанс России.- : Психологія і суспільство, 2011. - 1 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 28 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Університетське життя очима викладачів.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2000. - 8 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2010. - 4 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Демократичні реформування у вищій школі (у контексті гуманізації освіти).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2004. - 20 с.
Алексєєнко І. Світові цивілізації в історичній динаміці.- : Політичний менеджмент, 2004. - 3 с.
Алексійова О.А., Кишенко Г.І. Зміна в соціальному статусі студентства в умовах переходу до ринкової економіки.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Алексійова О.А., Ніколаєнко Л.Г. Сутність інтерпретаційних процедур.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Алексеєнко І. Антиглобалістський рух - початок формування світової контркультури?.- : Політичний менеджмент, 2005. - 6 с.
Адорно Т. Теорія естетики / Пер.з нім. П.Таращук.- Київ: Вид-во Соломії Павличко 'Основи', 2002. - 518 с.
Айхлер В. Етичний реалізм. Вибрані твори з питань соціаль-демократичної теорії..- Київ: Основні цінності, 2001. - 192 с.
Положение русских в Украине и проблемы их идентичности.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. - 3 с.
Громадянська активність як суспільне явище: онтологічний зміст і технологічна специфіка стимулювання.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 18 с.
Політико-управлінська еліта України: шляхи становлення, тенденції розвитку.- : Політичний менеджмент, 2009. - 0 с.
Психологические основания, механизмы и направления укрепления нравственности в обществе.- : Психологический журнал, 2009. - 9 с.
Розвиток психологічної готовності до материнства у старшокласниць засобами просвітницького тренінгу.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 6 с.
Социально-педагогическая работа с семьей.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2002. - 1 с.
Ціннісна регуляція і ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей (теоретична модель і приципи побудови методики).- : Практична психологія та соціальна робота, 2010. - 7 с.
Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів.- : Політичний менеджмент, 2005. - 2 с.
Аза Л.О. Міжособистісна взаємодія у полікультурному середовищі: культурно-історичний підхід.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 28 с.
Айвазян Л.Ю. Чи переможе Барак Обама у 2012 році?.- : Проблеми емпіричних досліджень, 2010. - 11 с.
Акімов Д. Ісламський релігійний екстремізм та ваххабізм.- : Політичний менеджмент, 2007. - 1 с.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч.посібник..- Київ: Знання України, 2002. - 358 с.
Авер'янова Г.М., Дембицька Н.М., Москаленко В.В. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства.- Київ: ППП, 2005. - 307 с.
Автомонов П.П. Технологія педагогічного успіху: Навчальний посібник..- Київ: ВПЦ 'Київський університет', 2002. - 180 с.
Автомонов П.П. Дидактика вищої школи: підручник / П.П.Автомонов.- Київ: ВПЦ 'Київський університет', 2008. - 368 с.
Два підходи до розв'язання суперечностей навчального процесу.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1999. - 7 с.
Специфіка та тенденції розвитку сучасного міста в соціологічному дискурсі.- : Психологический журнал, 2009. - 3 с.
Соціально-педагогічні передумови аналізу та систематизації передового педагогічного досвіду.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1997. - 3 с.
Роль ігор ейдетики в успішному засвоєнні знань учнями початкової школи.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 10 с.
Соціально-психологічні особливості успішного підприємця.- : Політичний менеджмент, 2007. - 5 с.
Тактичні принципи гуманітаризації та їх роль у формуванні сучасного зімсту вищої освіти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2005. - 3 с.
Професійне здоров'я педагога як стратегічна проблема сучасної школи.- : Практична психологія та соціальна робота, 2009. - 6 с.
Аврамченко С., Сергієнко І. Розвиток вітчизняної практичної психології у науковй школі Тамари Яценко.- : Психологія і суспільство, 2005. - 2 с.
Автомонов П.П. Логіка розвитку сугестивного навчання.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2002. - 12 с.
Агєєва А.Л., Заїка Є.В. Психолого-педагогические основания экспертизы игрушек.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 1 с.
Психологічне благополуччя вихователя дошкільного навчального закладу - шлях до успішної реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку 'Я у світі'.- : , . - с.
Ziegler R. Theorie und Modell. Der Beitrag der Formalisierung zur soziologischen Theorienbildung..- : Munchen Wien, R.Oldenboung Verlag, 1972. - 319 с.
Zilboorg G. A History of Medical Psychology..- New York: W.W.Norton&Company, Inc., 1967. - 525 с.
Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц..- Київ: КНЕУ, 2005. - 178 с.
Абрамович С.Д., Чікарська М.Ю. Світова та українська культура: Навчальн.посібн..- Львів: Світ, 2004. - 344 с.
ХІV Европейская конференция по изучению личности (ECP XIV).- : Психологический журнал, 2009. - 2 с.
Правлячий клас на початковому етапі демократичних змін в українському соціумі.- : Політичний менеджмент, 2009. - 0 с.
Аблов А.С. Мировой кризис как шанс для России.- : Український соціум, 2009. - 3 с.
Абулкасова А. Економіка і мистецтво.- : Політичний менеджмент, 2008. - 2 с.
Singleton R Approaches to social pesearch / Royce A.Singleton, Jr., Bruce C.Straits.- 3rd ed..- : Oxford University Press, 1999. - 618 с.

Сторінки