Магістратура. Заочна ОП "Прикладна соціологія" (Компетентності)

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Здатність розв’язувати складні задачі соціології дослідницького та/або інноваційного характеру
Код Компетентність
ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК02 Здатність працювати автономно
ЗК03 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК04 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК05 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК06 Здатність приймати обґрунтовані рішення
Код Компетентність
СК01 Здатність аналізувати соціальні явища і процеси
СК02 Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського суспільства та світової спільноти
СК03 Здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію
СК04 Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів соціологічних досліджень
СК05 Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та проектів українською та іноземною мовами
СК06 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та керуватися загальнолюдськими цінностями
СК07 Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми
СК08 Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями
СК09 Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти
СК10 Здатність презентувати результати наукових досліджень і готувати наукові доповіді та публікації