Триває перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології

21 грудня завершиться перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Наразі студенти усіх курсів факультету ще можуть подати на конкурс свою роботу. Для цього потрібно обговорити свою участь із науковим керівником та надіслати роботу до оргкомітету. 

Вимоги до студентських робіт Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних та гуманітарних наук
 
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів ( не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.
 
2. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.
 
3. Наукові роботи виконуються державною мовою.
 
4. На Всеукраїнський конкурс відсилається не більш як три кращі наукові роботи з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності)
 
5. На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль -14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати ЗО сторінок без урахування додатків. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.
 
6. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи ( додаток 1 ).
 
7. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
 
8. До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.
 
9. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
 
10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.
 
11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.
 
Надсилайте ваші роботи на пошту відповідального секретаря конкурсної комісії факультету Мороз Євгенії Олегівни
 
Див. подробиці і зразки у прикріпленому документі