Червінська Тетяна Григорівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Голова науково-методичної комісії
Доцент

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Кімната

502

Електронна пошта

chervinta@gmail.com

CV

Наукові інтереси

історія соціології, соціологія гендеру, соціологія девіантної поведінки

Напрямки досліджень

девіантна поведінка підлітків, соціологія сім'ї, гендерні відносини

Освіта

1999 - кандидатська дисертація за темою: "Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків"

1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія"

Публікації

Червінська Т.Г. Феномен тілесності в соціокультурному та семантичному вимірі // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2010. – Вип.10 – 177с. С.21-29.

Червінська Т.Г. Субкультурні детермінанти злочинної поведінки підлітків // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях. Матеріали VІІ міжвузівської наукової конференції / За заг. ред. В.М.Судакової – К.: МСУ, 2010. – С.50-56

Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім’ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [Під заг.ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.] – К.: Логос, 2010 – 440 с. – С.183-185.

Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки для індивіда та суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2009. – Вип.9. – С.143-148.

Червінська Т.Г. Функціональні та дисфункціональні виміри підліткових субкультур // Нова парадигма. – 2009. – № 87. – С. 208-218.

Червінська Т.Г. Суперечності інтегративної функції сім’ї в українському суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Під заг.ред. О. Куценко, В.Судакова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С.187-198

Червінська Т.Г. Функціональний статус підліткових субкультур як чинника злочинної поведінки підлітків // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ – Одеса – Запоріжжя, 2009. – С.100-106

Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. – К., МАУП, 2007.

Червінська Т.Г. Роль ЗМІ в криміналізації підлітків // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3: Глобалізація та громадянське суспільство. – К.: МАУП, 2005. – С.160-162.

Червінська Т.Г. Підліткові субкультури та їх роль у формуванні злочинної поведінки підлітків: проблеми підліткової де соціалізації // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2: Соціологія в контексті сучасних соціальних змін – К.: МАУП, 2003. – С. 293-297.

Перепелиця Т.Г. Аналіз чинників та передумов злочинної поведінки неповнолітніх у процесі соціалізації . - Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999.

Перепелиця Т.Г. Соціальна детермінація злочинної поведінки підлітків. Програма соціологічного дослідження // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1998. - №416. – С.135-146.

Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Київський університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 6. – 1998. – С.15-18.

Перепелиця Т.Г. Феномен злочинності в кризовому суспільстві // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1997. -№393. – С.190-195