Червінська Тетяна Григорівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Голова науково-методичної комісії
Доцент

Телефон

(044) 431-04-66, 64-66

Кабінет

502

Email

chervinta@knu.ua

CV

Наукові інтереси

історія соціології, гендерні дослідження, соціологія девіантної поведінки, соціологія сім'ї

Дослідження

девіантна поведінка підлітків, соціологія сім'ї, гендерні відносини

Освіта

1999 - кандидатська дисертація на тему: "Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків"

1995-199 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура

1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія"

 

Проекти

 • 2020-2021 – Проект  № 2020.01/0256 НФДУ «Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19».
 • 2017 – програма підготовки експертів з антидискримінаційної експертизи оствітнього контенту "Антидискримінаційні лінзи: проекція на освіту".
 • 2016 – Проект Офісу Ради Європи в Україні "Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні".
 • 2015 – Проект "Гендерний мейнстріминг у вищих навчальних закладах України".

Публікації

 • Концепція фінансової стабілізації класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19. Проєкт 2020.01/0256 реалізується за грантової підтримки НФДУ/ Петленко Ю.В., Лютий І.О., Капустян О.А., Харламова Г.О., Білявська О.Б., Погрібна Н.В., Червінська Т.Г. –- Київ, 2021 - 20 с.
 • Pohribna N., Petlenko Y., Chervinska T., Kharlamova H. (2022). Hybridization of financing as a transition strategy to transparent, accountable, and efficient university management: The case of Ukraine// Problems and Perspectives in Management, 20(1), 164-176. URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-per...
 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Цифрова компетентність та медіаграмотність як передумови готовності учасників освітнього процесу до переходу на дистанційне навчання в умовах пандемії COVID-19// Проблеми розвитку соціологічної теорії: Суспільство та держава: 30 років незалежності України. Матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Суспільство та держава: 30 років незалежності України», 24–25 вересня 2021 р. (м. Київ) – К.: «Наукова столиця», 2022. – С.110-113.
 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Часовий вимір гендерної нерівності// Актуальні проблеми філософії та соціології. – № 31/2021. С. 74-78. URL: http://www.apfs.nuoua.od.ua/archive/31_2021/16.pdf
 • Мороз Є.О., Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Використання активних методів викладання соціологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №4/2021. 129-142. URL: http://stmm.in.ua/archive/2021-4.html http://en.stmm.in.ua/archive/2021-4/7.php
 • Petlenko Yu., Pohribna N., Chervinska T., Kapustian O., Pysmenna M. (2021). Financial incentives to develop the green infrastructure and energy, The scientific heritage, Vol. 5, No 71 (71). Р.10-12. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/08/The-scient...
 • Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Проблеми та виклики вищої освіти України під час пандемії COVID-19. Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві. ІV конгрес Соціологічної асоціації України. Тези доповідей. – Харків, 2021.- С.182-184. URL: https://sau.in.ua/app/uploads/2021/10/theses_iv_congress_sau.pdf?fbclid=...
 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Наслідки пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. – 165 с.– С.145-147. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1j3oUs5KNvmHAqQkGFa7LVJfJ7dSS5u2L
 • Червінська Т. Г., Білявська О. Б. Виклики дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 128 – 130. URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/05/re-14.05.21.pdf
 • Roadmap for financial stabilization of classical universities under the global consequences of the COVID-19 pandemic. Project 2020.01/ 0256 is implemented with the grant support of NFDU/ Petlenko Y., Lyutyi I., Kapustyan O., Pohribna N., Kharlamova G., Chervinska T., Bilyavska O. – K., 2020 – 19p.
 • Дорожня карта фінансової стабілізації класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19. Проєкт 2020.01/0256 реалізується за грантової підтримки НФДУ/ Петленко Ю.В., Лютий І.О., Капустян О.А., Погрібна Н.В., Харламова Г.О., Червінська Т.Г., Білявська О.Б. К., 2020. – 19с.
 • Червінська Т.Г. Проблеми та виклики вищої освіти України під час пандемії COVID-19 в оцінках студентства та викладацтва// Матеріали ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 р. (м. Київ) – К.: «Наукова столиця», 2021.- С.112-114.
 • Червінська Т.Г., Петленко Ю.В. Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України під час пандемії COVID-19// Актуальні проблеми філософії та соціології. – № 27/2020. С. 123-129. URL: http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/932/585
 • Лютий І. О., Білявська О. Б., Червінська Т. Г., Капустян О. А. Вихідна діагностика параметрів фінансової стабільності класичних університетів, чутливих до прояву наслідків пандемії COVID-19// Матеріали І Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ». –Переяслав: «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020.  –с.11-12.
 • Червінська Т. Г. Методичні та концептуальні аспекти використання фільмів у викладанні гендерних дисциплін// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019, № 4 (43). –С.64-75.
 • Червінська Т.Г. Квір-сім’я: між гетеронормативністю та патріархатністю. // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019, № 1-2. –С.87-100.
 • Червінська Т.Г. Насильство як елемент чоловічої гендерної ролі // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології.Матеріали ХV міжнар. наук.-практичної конференції. -К.: Логос, 2018. -С.194-195.
 • Червінська Т.Г. Категорія "квір": пізнавальний потенціал та практичні можливості. // Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України "Нові нерівності –нові конфлікти: шляхи подолання". –Харків, 2017. –С.315-316.
 • Червінська Т.Г. Поняття (гетеро)нормативності у квір-теорії // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017, № 2 (33). –С.97-105.
 • Червінська Т.Г. Гомофобія як чинник соціальної напруженості // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Структурні зміни і соціальна напруженість», 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання/ Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка [та ін.; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] –К.: Логос, 2017. –194 c. –С.169-171
 • Червінська Т.Г. Чодороу Ненсі. // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. –Львів: "Новий світ –2000", 2016. –687с.
 • Червінська Т.Г. Томас Вільям Айзек // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. –Львів: "Новий світ –2000", 2016. –687с.
 • Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. 2-ге видання перероб. і доп. –К., Міленіум, 2017. –296 с.
 • Червінська Т.Г. Специфіката межі застосування поняття "норма" в соціологічній та квір-теорії // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці / Матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження:виклики соціологічній теорії та практиці», 19-20 трав. 2016 р., (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка [та ін.] / Куценко О.Д, Горбачик А.П., Петренко-Лисак А.О., Сидоров М.В.-С. [заг. ред.] –К.: Логос, 2016. –156 c. –С.142-143
 • Бабенко С., Малес Л., Харченко О., Червінська Т. Шляхом до гендерної рівності: (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. –К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. -Вип.1 (7). C. 59-64
 • Червінська Т.Г. Квір-теорія в предметному полі гендерних досліджень: специфіка та концептуальні засади // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015, № 4 (29). –141 с. –С. 59-65.
 • Червінська Т.Г. Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "Історія та теорія гендерних досліджень": методичніаспекти –Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: ЛОГОС, 2014, №4 (25)–241с. С.130-136.
 • Червінська Т.Г. Соціальна відповідальність та суперечності соціальних функцій сучасної сім'ї – Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: держава, людина, соціальна відповідальність», 24 травня 2013 р., (м. Київ) / Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. та ін..]. – К.: Логос, 2014. – 233 с., С.210-212
 • Червінська Т.Г. Цінність сім’ї та сімейні цінності сучасного суспільства: тенденції та перспективи. – Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012 р., (м. Київ) / київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. та ін..]. – К.: Логос, 2013. – 277 с. – С.265-269.
 • Червінська Т.Г. Трансформація функцій та моделей сім’ї в сучасному суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації», 21-22 квітня 2011 р., (м. Київ) / київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. та ін..]. – К.: Логос, 2012. – 402 с. – С.174-177.
 • Червінська Т.Г. Рецензія на монографію Малес Л.В. «Читаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології». – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. -Вип.3. - С.94.
 • Червінська Т.Г. Феномен тілесності в соціокультурному та семантичному вимірі // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2010. – Вип.10 – 177с. С.21-29.
 • Червінська Т.Г. Субкультурні детермінанти злочинної поведінки підлітків // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях. Матеріали VІІ міжвузівської наукової конференції / За заг. ред. В.М.Судакової – К.: МСУ, 2010. – С.50-56
 • Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім’ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [Під заг.ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.] – К.: Логос, 2010 – 440 с. – С.183-185.
 • Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки для індивіда та суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць –К.: Фенікс, 2009. –Вип.9. –С.143-148.
 • Червінська Т.Г. Суперечності інтегративної функції сім’ї в українському суспільстві // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій" –К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. –С.187-198.
 • Червінська Т.Г. Функціональні та дисфункціональні виміри підліткових субкультур // Нова парадигма. – 2009. – № 87. – С. 208-218.
 • Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки щодо індивіда та суспільства// Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України – Х.: ХНУ імені В.Каразіна, 2009. – С. 197.
 • Червінська Т.Г. Функціональний статус підліткових субкультур як чинника злочинної поведінки підлітків // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ – Одеса – Запоріжжя, 2009. – С.100-106
 • Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. – К., МАУП, 2007.
 • Червінська Т.Г. Роль ЗМІ в криміналізації підлітків // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3: Глобалізація та громадянське суспільство. – К.: МАУП, 2005. – С.160-162.
 • Червінська Т.Г. Підліткові субкультури та їх роль у формуванні злочинної поведінки підлітків: проблеми підліткової де соціалізації // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2: Соціологія в контексті сучасних соціальних змін – К.: МАУП, 2003. – С. 293-297.
 • Перепелиця Т.Г. Аналіз чинників та передумов злочинної поведінки неповнолітніх у процесі соціалізації - Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999.
 • Перепелиця Т.Г. Соціальна детермінація злочинної поведінки підлітків. Програма соціологічного дослідження // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1998. - №416. – С.135-146.
 • Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Київський університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 6. – 1998. – С.15-18.
 • Перепелиця Т.Г. Феномен злочинності в кризовому суспільстві // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1997. -№393. – С.190-195

Нагороди

2020-2021 навчальний рік диплом кращого викладача факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка