Кузьменко Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Заступник декана
Доцент

Телефон

431-04-75, 64-75 | 431-04-75,64-75, 22-97

Кабінет

24-б

Email

tmk_26@knu.ua

CV

Наукові інтереси

соціальна структура пострадянських суспільств, соціальна мобільність, соціальна маргиналізація, соціальні ризики та наслідки техногенних катастроф

Дослідження

соціальна маргінальність та суспільні рухи, соціальна мобільність, соціальна адаптація, соціальні ризики

Освіта

1992 - Київський інститут політології і соціального управління, теорія соціально-політичних відносин 1987 - Кіровоградський державний інститут імені О.С.Пушкіна, педагогіка і методика початкового навчання

Проекти

 • Учасник наукового дослідження за програмою «Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації» (№ держреєстр. 0199V003166), (на замовлення Міністерства з надзвичайних ситуацій під керівництвом Інституту соціології НАН України).
 • Член робочої групи TEMPUS «ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» ("Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks (ALIGN_QF)"). (2015-2017 рр.) . Метою проекту «ALIGN» є вплив на розуміння важливості впровадження європейських стандартів представниками університету, які працюють у складі науково-методичних комісій МОН із розробки нових освітніх стандартів в Україні. КНУ, як провідний навчальний заклад країни, докладає чимало зусиль для підвищення якості академічних програм та освітніх послуг. Факультет соціології представляв розробку ОП «Соціології» для магістрів.  http://tempus.univ.kiev.ua/align/

Публікації

 • В'ячеслав Липинський як соціолог // Перша заочна конференція з питань генеалогії і біографіки, присвячена 160-річчю з дня народження О.М. Лазаревського.  (Вінниця. 14 червня 1994 р.). – Вінниця, 1994. - С.50-51.
 • Соціально-екологічні проблеми Чорнобиля // Відродження України: проблеми і перспективи (тези всеукраїнської теоретичної конференції). - Вип. 2. Становлення соціально-економічних відносин. Принципи державотворення. - Кіровоград, 1993. - С.114-115.
 • Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. - С.23-25.(у фаховому виданні)
 • Тенденції змін в оцінці життєвої ситуації учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Нова політика. - 1999. – № 4. - С.33-39. у фаховому виданні
 • Життєві орієнтації особистості: об’єктивні та суб’єктивні фактори їх формування і змін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С.76-88. у фаховому виданні
 • Соціальні технології: забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Соціальні технології: Зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя-Одеса, 2000. - Вип. 4. - С. 74-89. у фаховому виданні
 • Жертви чи герої?! Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. Вип. 6. Соціально - психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2000. - С.150-172. у фаховому виданні
 • Соціальний портрет ліквідаторів // Чорнобиль і соціум. Вип. 7. Соціально - психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Стилос, 2001. - С.17-63. у фаховому виданні
 • Життєві орієнтації особистості: фактори формування та зміни // Збірник матеріалів третьої науково-творчої конференції студентів та викладачів (25-27 квітня 2001 р). - К.: ІММБ, 2002. – С.106-110.
 • Вплив екстремальних ситуацій на життєві орієнтації людини (на прикладі Чорнобильської катастрофи) Збірник матеріалів четвертої науково-теоретичної конференції, присвяченої десятій річниці ІММБ (24 квітня 2002 р). – К.: ІММБ, 2002. – С.156-160.
 • Чорнобильський слід: соціально-психологічні наслідки катастрофи // Чорнобиль і соціум. Вип. 8. Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайних  ситуацій  та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи - К.: Центр соціальних експертиз і прогнозів Ін-ту НАНУ, 2002. - С.9-20.у фаховому виданні
 • Орієнтації особистості та їх деформації в нестабільних життєвих умовах // Збірник матеріалів п'ятої науково-теоретичної конф. “Економіка, людина, суспільство в сучасному інформаційному просторі третього тисячоліття” (23 квітня 2003 р.) – К.: ІММБ, 2003. - С. 283-290.
 • Ліквідатори в післячорнобильському соціумі: від героїчної до відбудовчої фази Чорнобиль і соціум. Вип. 9. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. - С.183-207.у фаховому виданні
 • Сутність поняття “життєві орієнтації” // Зб. матеріалів шостої науково-теоретичної конф. “Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті” (29-30 квітня 2004 р.). – К.: ІММБ, 2004. – С. 85-91.
 • Два постчорнобильських десятиліття: соціальний статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Чорнобиль і соціум. Вип. 11. - К., 2005. - С.53-75. у фаховому виданні
 • Український середній клас та його перспективи в контексті соціальних трансформацій // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України – Вип. 32. – К. 2006 – С.364-379.у фаховому виданні
 • Соціальна трансформація та соціальна маргінальність // Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2007. – С.72-75.
 • Суспільство ризику: чорнобильська детермінанта // Чорнобиль і соціум. – Вип. 12. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С.35-50. у фаховому виданні
 • Соціальна мобільність: наукова ретроспектива та реалії сучасного українського суспільства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХІV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С.288-295. у фаховому виданні
 • Маргінальність у сучасному соціальному середовищі //Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика. Зб. матеріалів Всеукр. наукової конференції. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С.67-70.
 • Соціальна маргінальність як теоретична проблема та реальність українського соціуму // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Випуск 18. – К.:, 2009. – С.278-289. у фаховому виданні
 • Соціальна адаптація особистості в нестабільній життєвій ситуації // Соціальна психологія – 2009. – №2 (34) – С.72-85.у фаховому виданні
 • Сучасна сім’я: основні характеристики та тенденції розвитку // Вісник Академії праці і суспільних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – №2. – С.16-21. у фаховому виданні
 • Соціальна мобільність: канали та соціальні механізми // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. – Випуск 42. – К.-Одеса-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009. – С.95-106. у фаховому виданні
 • Канали, механізми та тенденції соціальної мобільності: теоретико-емпіричний аспект // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І. – К., 2010. – С.152-155.
 • Ліквідатори аварії на ЧАЕС: об’єктивні та суб’єктивні чинники конструювання посчорнобильської позиції. // Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження. (Монографія. Наукове видання) /НАН України, Інститут соціології, Центр соціальних експертиз; за ред.. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2011. – C. 38-49. у фаховому виданні
 • Злочинність як прояв маргіналізації в сучасному українському суспільстві // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Випуск 46 (№4). – К.: УАН ТОВ НВП «ВІР», 2011. – С.626-632. у фаховому виданні (у співавторстві Олейнікова О.).
 • Зміни ціннісних орієнтацій особистості в нестабільних життєвих умовах // Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві: матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції, 2 лист. 2012 р. (м. Київ) КНУ імені Тараса Шевченка (та ін.; під заг. ред. Судакова В.І., Куценко О.Д.). – К., 2013. – С. 118-125.
 • Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп: референтна група: види та функції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць -  К., 2013. -  Випуск 18. – С. 64-95. у фаховому виданні
 • Перспективи та виклики сучасної системи забезпечення якості освіти // Матеріали  ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічний теорії та практиці» 19-20 травня 2016 р. (м. Київ) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.] / Куценко О.Д.,  Горбачик А.П., Петренко-Лисак А.О., Сидоров М.В.С. [заг ред.] – К., 2016. – С. 68-71.
 • Успішність шлюбно-сімейних відносин як складова соціоструктурних змін // Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. (м. Київ). Наукове видання / Київ. нац ун-т ім Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К., 2017. – С.82-85.
 • Життєвий цикл сім'ї: статусно-рольова адаптація молодого подружжя // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції:, 17-18 травня 2018 р. (м. Київ). Наукове видання /Київ. нац ун-т ім.. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К., 2018. – С.86-89.
 • Формальні та неформальні інституційні засади поведінки особистості  // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції: 18-19 травня 2019 р. (м. Київ). Наукове видання /Київ. нац ун-т ім.. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К.:, 2019.
 • Нові моделі батьківства: фактори, моделі, характеристики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2019 №1-2 (40-41) – С. 141-148. Соціологічні науки.   у фаховому виданні
 • Socio-Psychological Criteria of the Formation of Gender Stereotypes of Appearance /Oksana M. Shyian, Larysa F. Foster, Tatiana M. Kuzmenko, Larysa V. Yeremenko, Nina P. Liesnichenko // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2021, 9, pp. 651-666  DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.06.8
 • Інституційні засади інноваційного розвитку соціальної та економічної сфер / В.Л. Осецький, Т.М. Кузьменко, В.А. Куліш // Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. – Трускавець: Посвіт, 2020. – 338 с. - С. 260-269.
 • The impact of entrepreneurial universities on innovative industrialization in the digital economy / V. Osetskyi, T. Kuzmenko, I. Tatomyr, V. Kulish // Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Edited by Liubov Kvasniy, Irina Tatomyr. – Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. – Р. 20-34
 • Соціологія: (Навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання). Навчально-методичне видання. -  К.: ІММБ, 2002. – 64 с.
 • Програма дисципліни «Соціологія» (для студентів філософського факультету, відділення “Релігієзнавство”). - К.: ІММБ, 2004. – 36 с.
 • Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу соціологія. - К.: УАБП, 2006. – 28 с.
 • «Соціальна мобільність»: робоча навчальна програма - К.: Абрис, 2008. – 38 с.
 • Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Соціологія суспільних рухів та соціальна маргінальність» - К.: Абрис, 2009. - 60 с. (23-59) (у співавторстві Камінська Л.Ф.).
 • ОПП та ОКХ для ОКР "бакалавр" напряму підготовки – 6.030101 – «соціологія», "спеціаліст", "магістр" зі спеціальності 7.03010101 та 8.03010101 "соціологія". Рукопис. - Міністерство освіти та науки, молоді спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2012 - 10 д.а. (У співавторстві).
 • Загальні вимоги до підготовки курсових робіт та випускних кваліфікаційних робіт  ОР «бакалавр» та ОР «магістр»)  за спеціальністю «054 Соціологія» - К., 2017 http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/navchannya
 • Тимчасові вимоги (на 2021-2022 н.р.) до підготовки курсових робіт та випускних кваліфікаційних робіт (ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр») за спеціальністю 054 соціологія.  - К., 2022 https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/bacmag2020%202022...
 • Соціологія: навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2010. з грифом МОН України (Лист № 1/11-8696 від 20.10.2009.Тираж 1000 прим.).

Інше

 • Член Соціологічної асоціації України (з квітня 2003 р.);
 • Член Вченої ради факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2010 р.;
 • Заступник голови відбіркової комісії факультету соціології, секретар предметної комісії з 2011 року по теперішній час;
 • Член Науково-методичної ради Київського національного університету мені Тараса Шевченка (Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32.);
 • Член Вченої ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2020 р.;
 • Включена до Переліку резервних кандидатів до складу галузевої експертної ради з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (28.08.2019 р., Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Протокол засідання конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад № 2.);
 • Включена до Переліку попередньо відібраних кандидатів в експерти з акредитацій освітніх програм _ НПП (4.09.2019);
 • Включена до Переліку експертів з акредитацій освітніх програм _ НПП (27.11.2019);
 • Член експертної групи з акредитації ОП: вересень 2020 р., жовтень 2020, червень 2021 р. та головою експертної групи січень 2022 р.

 

Нагороди

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2022)

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016)

Почесне звання “Кращий викладач року”( 2010)