Мельніков Андрій Сергійович

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-40, 63-40

Кабінет

509

Email

a_melnikov@knu.ua

CV

Наукові інтереси

теорія та історія соціологія, соціологія культури, екзистенціальна соціологія, якісні методи досліджень

Освіта

2019 доктор соціологічних наук (22.00.01 – історія та теорія соціології)

2015-2018 докторантура кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2013 підвищення кваліфікації (створення навчальних курсів для дистанційного навчання, платформа Moodle), НТУУ «КПІ» (м. Київ)

2012 академічне стажування,  Study of the United States Institute program (University of Massachusetts, University of Virginia, Harvard University), the United States of America

2012 вчене звання доцента кафедри соціології

2011 12th Annual American Studies Summer Institute, Program of the Public Affairs Section of the U.S. Embassy-Kyiv

2010 кандидат соціологічних наук (22.00.01 – історія та теорія соціології)

2007-2010 здобувач кафедри соціології, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)

2007 підвищення кваліфікації (вища освіта України і болонський процес, педагогіка та психологія вищої школи, дистанційні технології освіти, українська мова за професійним спрямуванням),  Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)

1999-2005 спеціаліст («Cоціологія»), кваліфікація «Соціолог», «Викладач соціології». Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)

Проекти

 • 2022 Reverberations of War, autoethnography project (Poland);
 • 2022 CAQDAS Networking Project online-webinar series, University of Surrey (UK);
 • 2019-2022 Ментальна мапа України, колективне емпіричне дослідження (м. Одеса, м. Київ, м. Львів);
 • 2016-2021 «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (0116U001842, Національний університет «Одеська юридична академія»);
 • 2015-2018 «Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах України» (0116U004783, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Публікації

Автор понад 100 публікацій, зокрема

Монографії:

 • Мельніков А. С. Соціально-психологічна специфіка інтеграції українського суспільства у перспективі екзистенціальної парадигми // Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: монографія / за заг. ред. В. О. Лефтерова, А. С. Мельнікова. – Київ : Ліра-К, 2020. – C. 40-62.
 • Мельніков А. С. Метасоціологія Едварда Тиріак’яна / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 184-199.
 • Мельніков А. С. Метапарадигмальна структура сучасного соціологічного знання / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 226-248.
 • Melnikov A. Jack Douglas: the existential sociology project / Andrey Melnikov, Joseph A. Kotarba // The interactionist imagination: studying meaning, situation and micro-social order / M. Jacobsen, ed. – London : Palgrave Macmillan, 2017. – P. 291-314. Scopus
 • Melnikov A. Existential sociology of Edward Tiryakian: toward an integrated paradigm / Andrey Melnikov // The art and science of sociology: essays in honor of Edward Tiryakian / Roland Robertson, John Simpson, eds. – London : Anthem press, 2016. – P. 59-78.

Навчально-методичні посібники:

 • Мельніков А. С. Історія соціології: навчально-методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса: Фенікс, 2019. – 62 с.
 • Мельніков А. С. Якісні методи в соціології: навчально-методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса : Фенікс, 2019. – 45 с.
 • Мельніков А. С. Екзистенціальна соціологія: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 38 с.
 • Мельніков А. С. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 26 с. Співавт.
 • Мельніков А. С. Соціологія критичних ситуацій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 21 с.

Статті:

 • Мельніков А. 2022. Екзистенціальна соціологія: проблема ідентифікації парадигмальної специфіки. К.: Ліра-К. 184 с.
 • Мельніков, А., Алексенцева-Тімченко, К. 2021. Концепція аналітичної етнографії Джона Лофланда. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4. Index Copernicus.
 • Мельніков А., Настояща К., Ігнатьєва І. Ментальна мапа України: матеріали соціологічного дослідження. К.: Ліра-К, 2021.
 • Melnikov, A., Johnson, J. 2021. Situational Analysis: Existential and Interpretative Perspective. Studies in Symbolic Interaction, Volume 53, 135–149.
 • Melnikov, A., Kotarba, J. A. 2021. Douglas, Jack. In Atkinson, P. et al., eds. SAGE Research Methods Foundations. 10 Vol. London: Sage.
 • Melnikov A. “Mindful revolution” and institutionalization of reflexivity in sociocultural practices / A. Melnikov // Kultura Współczesna. – 2020. – No 3. Erih Plus.
 • Ігнатьєва І. І. Аналітичні компоненти ментальної картографії у соціологічних дослідженнях конфліктів / Ігнатьєва І. І., Мельніков А. С.// Український соціум. – 2019. – № 3 (70). – С. 9-22.
 • Melnikov, A., & Kotarba, J. A. (2019). Douglas, Jack D. [Electronic source] // P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J.W. Sakshaug, & R.A. Williams, еds. SAGE Research Methods Foundations. Doi: 10.4135/9781526421036754194 https://methods.sagepub.com/foundations/douglas-jack-d?fromsearch=true https://doi.org/10.15407/socium2019.03.009
 • Мельніков А. С. Соціальна екзистенція як предмет соціологічного аналізу / Андрій Мельніков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 130-141.

Матеріали конференцій:

 • Мельніков А. С. Негативний соціальний досвід: екзистенціальна перспектива / Мельніков А. С. // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Одеса, 18-19 чер. 2020 р.). – Одеса, 2020.
 • Мельніков А. С. Антиномія соціокультурної акселерації та практик усвідомленості / Мельніков А. С. // Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 червня 2020 року). – Одеса : Гельветика, 2020. – 316 с. – С. 170-174.
 • Алексенцева-Тімченко К. Біографічний метод як інструмент соціологічного дослідження // Алексенцева-Тімченко К. С., Мельніков А. С. // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса, 2020. – C. 269-271.
 • Мельніков А. С. Екзистенціальна комунікація як практика відтворення соціальних спільнот / А. Мельніков // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р., (м. Київ). – К.: Логос, 2019. – С. 28-30.
 • Ігнатьєва І., Мельніков А. Методологія ментальної картографії у соціологічних дослідженнях міста // Ігнатьєва І. І., Мельніков А. С. // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.). – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 246-249.
 • Soloviov O. Concerning causal “bridge” between physical environment and the sociality / Soloviov O., Melnikov A. // Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства: матеріали наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 8 лютого 2016 р. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 91-96.
 • Мельніков А. C. Концептуалізація екзистенціальної соціології в дослідженнях А. Фонтани та Р. Ван де Ватера / Мельніков А. С. // Збірник тез X Львівського соціологічного форуму “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості” (Львів, 13 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 57-59.

Інше

Членство у професійних організаціях:

 • Соціологічна асоціація України;
 • Society for the study of symbolic interaction.

Нагороди

Медаль Н. Паніної «Кращий молодий соціолог року», Інститут соціології НАНУ, 2009.