Злобіна Олена Геннадіївна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Кабінет

502

Email

ezlobina@ukr.net

Наукові інтереси

антропоцентрична парадигма

Дослідження

особистість як суб'єкт соціальних змін

Освіта

2005 - докторська дисертація на тему: "Оcобистість як суб'єкт соціальних змін"

Інститут філософії АН України, аспірантура

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділ психології, магістратура

Проекти

"Социально-психологический анализ условий жизни и деятельности социальных групп, потерпевших от Чернобыльской аварии"

"Исследование общественного мнения киевлян об актуальных проблемах города"

"Новое поколение" (сравнительное исследование молодежи Украины, России, Азербайджана)

"Социально-экономические факторы, влияющие на состояние и динамику социально-трудовых отношений"

Публікації

КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДИСКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК” // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2008. - №.2.

Елена Злобина, Всеволод Тихонович Традиционализм и инновация в украинском измерении // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.4.

Елена Злобина, Александр Резник Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2.

Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба //Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.1.

Елена Злобина Программа спецкурса "Социология личности" по специальностям: социология, социальная работа, социальная психология // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №4.

Елена Злобина, Всеволод Тихонович Миллениум: социальное время в образах массового сознания // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №1.

Елена Злобина Э.Дюркгейм: классическое наследие и современность // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Злобіна О. Дихотомія “особистість – суспільство” в теоретичній та методологічній перспективі // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 3-6.

Злобіна О. Індивідуальний досвід у координатах соціології особистості // Якісні методи в соціологічних дослідженнях: навч. посіб.; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 187–208.

Злобіна О. Європейський вибір в орієнтаціях молоді України // Соціальні виміри суспільства : [зб. наук. пр.] – К.: ІС НАНУ, 2009. – Вип. 1 (12). – С. 256–269.

Злобіна О. Молодь України та Росії: спроба порівняльного аналізу / О.Злобіна // Український соціум. – 2009. – № 1 (28). – С. 28–37.

Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”: [зб. наук. пр.] – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 89–93.

Злобіна О. Соціальне самопочуття як чинник соціальної диференціації // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 214–225.

Злобіна О. Соціально-психологічні складові адаптивного потенціалу населення // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 190–200.

Злобіна О. Цінності української та європейської молоді: досвід порівняльного дослідження // Соціологія в ситуації соціальної невизначеності : І Конгрес Соціологічної асоціації України: тези допов. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – С. 337.

Злобіна О. Молоді українці й росіяни: спільне та відмінне в оцінках і орієнтаціях // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 186-195.

Злобіна О. Молодь і політика: соціологічні парадокси та українські реалії // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 11. – К., 2008. – С. 131-143.

Злобіна О. Оцінка ситуації у сфері вищої освіти в Україні // Сучасна українська наука у соціологічному вимірі. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 26-40.

Злобіна О. Соціальні інтереси в суспільно-політичному дискурсі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2. – С. 184-186.

Злобіна О. Ціннісні орієнтації української молоді в європейському контексті // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2008 р.). – К., 2008. – С. 95-102.

Злобина Е. Жизненный путь в психологии и социологии: возможности обновления исследовательских перспектив // Время пути: исследования и размышления. – К.: ИС НАНУ, 2008. – С. 256-275.

Злобина Е. Межпоколенческие сравнения как фактор построения жизненного пути личности: возможности социологических подходов // Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Международной научной конференции (г. Киев, 28–29 февраля 2008 г.). – К.: ИС НАНУ, 2008. – С. 49-50.

Злобіна О. Інноватори та традиціоналісти: порівняльний аналіз України та країн Європейської співдружності // Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации. Материалы V Международного семинара. Севастополь, 22–24 мая 2006 г. – Севастополь, 2006 – С. 86–91.

Злобіна О. Образ НАТО в масовій свідомості населення України // Агора. – Вип. 5. – К.: Стилос, 2007. – С. 104–113.

Злобіна О. Ставлення населення до феномена доброчинності // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 10. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 276–292.

Злобіна О. Суспільні трансформації в людському вимірі // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 268-277.

Злобіна О. Особенности нормативной регуляции украинского социума // Украинское общество в европейском ракурсе. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 205–225.

Злобіна О.Г. Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі

Злобіна О.Г. Тести в соціологічних дослідженнях

Злобiна О. Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн. - К.: IС НАНУ, 2004. - 400с.

Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. – К.: Наук. думка, 1981. – 143 с.

Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. – К.: ИC НАНУ, 1995. – 148 с.

Злобiна О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. – К.: IC НАНУ, 1996. – 98 с.

Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К.: Стилос, 2001. – 237 с.

Злобiна О.Г. Перетворення соцiокультурного простору як чинник розвитку особистостi нового типу // Культура i мистецтво у сучасному свiтi: Наук. записки КНУКiМ. – Вип. 3. – К., 2002. – С.26-33.

Злобiна О.Г. Образ українського суспiльства: на перетинi теперiшнього i майбутнього // Українське суспiльство – 2003. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2003. – С.329-342.

Злобiна О.Г. Особистiсна складова суспiльних змiн: соцiологiчний контекст // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. – 2003. – №3. – С.32-45.

Злобiна О.Г. Три погляди на життєву компетентнiсть: теорiя, життєвi роздуми, факти // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. – К., 2003. – С.179-208.

Злобiна О.Г. Українська молодь: на перетинi реалiй i сподiвань // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. – Вип.6. – К., 2003. – С.324-341.

Злобiна О.Г. Образно-символiчний простiр сучасного українського суспiльства // Clovekaspolocnos // Clovekaspolocnost. http://www.saske.sk/cas/ ? 2004. ? Rocnik 7. ? Cislo 2.

Злобiна О.Г. Особистiсть як суб'єкт життєздiйснення // Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. – Запорiжжя, Центрiкон. – 2004. – С.135-142.

Злобiна О. Перебiг процесiв пристосування населення до суспiльних перетворень // Українське суспiльство – 1994-2004. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2004. – С.437-447.

Злобiна О. Соцiальнi орiєнтацiї та локус очiкувань: динамiка особистiсних змiн // Соцiальнi вимiри суспiльства. – Вип. 7. – К.: IС НАНУ, 2003. – С. 24-45.

Тихонович В.О., Соболєва Н.I., Злобiна О.Г., Мартинюк I.О. Соцiальний простiр життя як суб`єктивна символiчна реальнiсть. – К.: IС НАНУ, 2004. – 299с.

Злобiна О.Г. Суспiльнi змiни i динамiка процесiв соцiальної адаптацiї населення // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. – Вип.4. – К.: САУ, IС НАНУ, 2004. – С.47-49.

Злобiна О.Г. Трансформацiї суб'єктивної соцiальної реальностi як компонент суспiльних перетворень // Соцiальнi процеси: соцiально-психологiчнi та педагогiчнi аспекти. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2004. – С.74-84.

Злобiна О.Г. Iнформацiйне забезпечення виборчої кампанiї у мiсцях позбавлення волi // Полiтичний портрет України. – 2005. – №3. – С.26-33.

Злобiна О. Латентнi чинники регiональних опозицiй (1994-2004рр.) // Соцiальнi вимiри суспiльства. – Вип. 8. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.25-41.

Злобiна О. Майбутнє України: на тлi тривог i сподiвань // Полiтичний портрет України. – 2005. – №33. – С.46-57.

Злобiна О. Романтика свободи: чи справдяться сподiвання? // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.122-130.

Злобiна О.Г. Уявлення про успiх як регулятор поведiнкових стратегiй особистостi // Науковi студiї iз соцiальної та полiтичної психологiї: Зб статей. – Вип. 8(11). - К.: АПН України, Iн-т соцiальної та полiтичної психологiї, 2004. – С.85-97.

Злобiна О., Тихонович В. Нова хвиля у сприйняттi суспiльства // Сподiвання на iншу Україну. Президентськi вибори – 2004 та навколо них: думки, настрої, оцiнки людей. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.16-32.

Інше

1990-... - старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України