"Соціальні технології". Бакалаврат. Анотації дисциплін

Анотації специфічних дисциплін за освітньою програмою «Соціальні технології» кваліфікаційний рівень бакалавр

Курс 1

Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології

Генеза соціології: історичні, політичні та теоретичні передумови формування соціології як науки. Дослідницька специфіка та предмет соціології. Особливості тематичного розвитку соціолоії в ХІХ та ХХ ст. Провідні пізнавальні орієнтації в соціології: специфіка наукової, гуманіиарної та технологічної орієнтацій. Базові компоненти і інструменти соціологічного пізнання: соціологічна теорія, методи, емпіричні соціологічні дослідження, соціальні технології. Соціальні технології та соціально-технологічна діяльність як засоби підвищення ефективності взаємодій індивідуальних та колективних суб’єктів та гуманізації суспільного життя. Практична спрямованість соціально-технологічної діяльності: соціальні явища, соціальні процеси та соціальні взаємодії як об’єкти технологізації. Специфіка соціально-технологічної діяльності в економічній, політичній та соціокультурній сферах суспільного життя. Соціологія як професія. Сучасні міжнародні та вітчизняні професійні організації соціологів: їх класифікація та завдання. Особливості професійної діяльності соціолога-дослідника, соціолога-педагога, Можливості професійного вибору соціолога як соціального технолога: особливості праці соціолога-маркетолога, політтехнолога, менеджера з організації соціальних комунізацій, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та ін. Професійна етика соціолога та її нормативні засади

Соціальні проблеми сучасного суспільства

Соціальні проблеми сучасного суспільства в повсякденному досвіді, науково-популярному і соціологічному знанні. Соціальні проблеми в глобальному світі (1) війна, тероризм та соціальна небезпека; (2) нерівний розподіл ресурсів життя та його соціальні наслідки (голод, епідемії тощо); (3) соціальні проблеми зайнятості, безробіття та міграції. Соціальні зміни в сучасному українському суспільстві: 1) соціальна фрагментація, структурування соціальних відносин,  можливості соціальної солідарності; (2) зміна уявлень про людину у соціальних взаємодіях (індивідуалізація, соціальна відповідальність та партнерство, роль сім’ї та держави у соціальній підтримці індивіда); (3) соціальні конфлікти та  роль соціологічного знання в їх регулюванні.

Ключові поняття: соціальна проблема, соціальний конфлікт, соціальне напруження, соціальні потреби і інтереси, соціальні процеси.

Основи соціальної психології

Предмет, значення і завдання соціальної психології. Проблема особистості в соціальній психології. Соціально-психологічні властивості та типологія особистості. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. Проблема соціальної настанови. Рольова поведінка особистості. Проблема соціальної ідентичності особистості. Соціально-психологічні закономірності спілкування. Соціальна психологія груп. Соціально-психологічні особливості великих соціальних груп. Застосування соціально-психологічних знань у різних сферах соціальної практики.

Курс 2

Загальна теорія соціальних технологій

Соціальні технології: специфіка та суспільне призначення. Поняття «соціальна технологія» та його пізнавальний потенціал. Проблема типологізації соціальних технологій: традиційні та інноваційні  соціальні технології. Місце та роль соціальних технологій у системі соціологічного знання Специфіка пізнавальних та практичних функцій соціальних технологій Характеристика ризиків соціально-технологічної діяльності. Традиційні соціальні технології та їх суспільне значення в практиках повсякденного життя людей. Особливості історичного досвіду розробки соціально-технологічних проектів соціальних перетворень та гуманізації суспільного життя від  античності до ХХ ст. Інноваційні соціальні технології ХХ століття: концептуальні засади формування, розвитку та напрямки інституціоналізації в основних сферах суспільного життя.

Основи соціальних комунікацій

Модуль 1. Міжособистісна комунікація: еволюція від невербальної до вербальної.

Модуль 2.  Соціологічні основи медійних комунікацій та соціологічні методи дослідження медіа

Модуль 3. Сучасні комунікаційні практики.

Модуль 4. Медійний простір у сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: інформація,  міжособистісна комунікація, невербальна комунікація, вербальна комунікація, візуальна комунікація, публічна комунікація, спеціалізована комунікація, комунікаційна компетентність, масова комунікація.

Основи соціального менеджменту

Предмет навчальної дисципліни включає теоретичні та методологічні основи соціального менеджменту, зокрема, з’ясування способів і засобів соціологічного аналізу різноманітних управлінських явищ і процесів, які розгортаються на різних рівнях соціальної організації суспільного життя.

Модуль 1.  Основи соціального менеджменту як наукова і навчальна дисципліна

Модуль 2. Соціальний менеджмент у соціологічному вимірі

Модуль 3. Закономірності, принципи, методи і технології соціального менеджменту

Курс 3

Сучасні соціологічні теорії

Модуль 1. Мультипарадигмальний статус сучасної соціологічної теорії. Види соціологічних парадигм. Особливості формування та напрямки розвитку сучасної соціологічної теорії.

Модуль 2. Інтерпретативні теорії соціальної дії. Структурно-орієнтовані теорії. Сучасні концепції глобалізації та соціальних змін.

Модуль 3. Теорії соціокультурного аналізу суспільства. Культура-природа-цивілізація. Традиція-канон-стиль. Символ-міф-ритуал. Цінність-норма-ідеал, Соціокультурні відмінності (вікові, статеві, релігійні тощо), Актуальні проблеми політик полікультурності.

Соціальна структура суспільства

Модуль 1. Теоретичні основи вивчення соціальної структури та соціоструктурного аналізу

Модуль 2. Соціоструктурні параметри суспільства

Модуль 3. Історичні та сучасні типи соціальної структури і стратифікації

Модуль 4. Основні соціологічні виміри і пояснення соціальної стратифікації

Модуль 5. Соціальна мобільність і структурні зміни в українському суспільстві.

Ключові поняття: соціальні відносини, соціальна структура,  нерівності, стратифікація,  горизонтальна та вертикальна соціальна мобільність, класові, професійні, етно-національні, релігійно-конфесійні, статусні структури; економічна, політична стратифікація, культурні виміри соціальної стратифікації; канали соціальної мобільності; структурні моделі сучасних суспільств.

Соціологічне забезпечення політичного процесу

Модуль 1. Соціальні основи політичного процесу. Роль соціології у забезпеченні ефективності політичного процесу.

Модуль 2. Соціологічне забезпечення визначення порядку дня, проведення переговорів, узгодження інтересів, прийняття політичних рішень та контролю за політичними процесами.

Модуль 2. «Особливості соціологічного дослідження політичної поведінки»

Модуль 3. Соціологічний моніторинг демократичного процесу

Модуль 4. Соціологічне забезпечення формування політичного іміджу

Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств

Модуль 1.  Основні концепції і моделі соціального розвитку. Економічні, політичні, соціальні та культурні виміри суспільного розвитку.

Модуль 2. Соціологічні та статистичні показники суспільного розвитку. Архіви баз емпіричних даних (Світовий Банк, Євростат, ESS, ISSP, EVS, Євробарометр) та їх застосування у порівняльному моніторингу розвитку країн та регіонів.

Модуль 3. Соціальне заклучення і соціальний капітал як базові індикатори соціального розвитку суспільства та регіону.

Модуль 4.  Діагностика європейських  суспільств за індикаторами соціального включення.

Модуль 5.  Соціологічний моніторинг якості життя та соціального благополуччя в європейських країнах.

Основні поняття: соціальний та суспільний розвиток,  соціальне залучення, соціальний капітал, «нова Європа», східна Європа, соціальне благополуччя, крос національні порівняння.

Спеціалізації

"Соціальні технології економ сфери: менеджмент та маркетинг"

Соціологія економіки та маркетингу

Соціальна ґенеза економіки, соціальна організація та розвиток економічного життя. Основні соціологічні підходи до вивчення економіки як соціального інституту; принципи соціологічного аналізу економічної поведінки та економічних відносин, соціальні характеристики функціонування ринків, ринкова та грошова культура; соціальні основи маркетингу як технології в ринковій економіці, особливості соціологічного супроводу  маркетингових операцій.

Ключові поняття: соціально-економічні відносини,  економічна поведінка,  економічна культура, маркетинг в сфері економічної діяльності, маркетингові стратегії, соціальні основи маркетингу.

Змістові модулі дисципліни:

Соціальна організація та розвиток економічного життя. Економіка як базовий соціальний інститут суспільства. Структурування економічних відносин

Моделі економічної поведінки в умовах соціальних змін.

Соціологічні основи маркетингу та реклами.  Конкурентні стратегії в маркетингу.

Специфіка маркетингу у різних сферах економічної  діяльності. Сучасні технології маркетингових досліджень

Компетенції, отримані в результаті вивчення дисципліни : формування комплексного уявлення про соціологічні аспекти основних економічних процесів та явищ, оволодіння навичками аналізу конкретної ринкової ситуації та соціологічного оцінювання успішності маркетингових операцій.

Соціологія споживання

Соціологічні підходи до вивчення споживання і споживчої поведінки. Споживання як маркер соціальної нерівності. Бюджетні дослідження. Особливості медіа споживання. Моделі споживчої поведінки в  сучасних суспільствах.

Ключові поняття: споживання,  споживча поведінка, моделі споживання, соціологія речей, стилі життя, бюджетні дослідження, нерівності у споживанні, глобалізація споживання.

Змістові модулі дисципліни:

Соціологічні підходи до вивчення споживання і споживчої поведінки

Нерівності у споживанні та моделі споживчої поведінки в сучасних суспільствах.

Компетенції, отримані в результаті вивчення дисципліни : вміння аналізувати основні концептуальні підходи та моделі споживання,  застосовувати отримані навички до реалізації соціологічних методів дослідження поведінки споживачів в реальних умовах повсякденного життя.  

Технології реклами та брендингу в сфері економіки

Модуль 1. Самореклама як прототип сучасних рекламних практик (Чудовська).

Модуль 2. Рекламні технологій в бізнесі та політиці: комерційна реклама, соціальна реклама, політична реклама, масмедійна реклама, реклама у системі маркетингу (Чудовська, Набруско, Боровський, А.Длігач). 

Модуль 3. Технології діагностики та формування архітектури бренду.  (А.Длігач, Чудовська, ).

Модуль 4. Емпіричні та прикладні дослідження реклами в економіці (Набруско, Чудовська). 

Ключові слова: самореклама, самобрендінг, комерційна реклама, політична реклама, соціальна реклама, брендінг, бренд, ідентичність бренду,  предтестреклами, технікидослідженнятелевізійноїреклами, проективніметодидослідженняреклами.

Основи соціального аудиту

Модуль І. Концептуальні підходи до соціального аудиту в соціологічному дискурсі. Соціальний аудит як діагностична технологія.

ІІ. Методологія та методика проведення соціального аудиту. Міжнародні стандарти соціального аудиту. Соціальний аудит і соціальна відповідальність.

Основні поняття: соціальний контроль, соціальний аудит, діагностична технологія, стандарти, соціальна відповідальність, соціальне партнерство.

Компетенції. знання про соціальний аудит як форму та засіб суспільного контролю, вміння застосовувати методи і техніки соціального аудиту для оцінки відповідності діяльності організацій стандартам.

Соціальні нерівності в економічній сфері

Модуль 1. Соціально-економічні нерівності: сутність, чинники, форми і моделі прояву.

Модуль 2. Соціальні нерівності в перехідних економіках. Соціологічна діагностика і моніторинг соціально-економічного розшарування.

Модуль 3.  Соціальні нерівності зайнятості, незайнятості, експлуатації. Соціальні феномени нових бідних, нестандартної зайнятості, нових багатих.

Модуль 4. Класовий аналіз соціальних нерівностей в економічній сфері. Місце соціальних класів службовців, власників і роботодавців, дрібних підприємців, робітників, прекаріату в соціально-економічних взаємодіях.

Основні поняття: соціально-економічна нерівність, економічне розшарування, експлуатація, бідність, нова бідність, нові багаті, нестандартна зайнятість, службові класи, дрібні підприємці, прекаріат

Практикум з методів маркетингових досліджень

Практикум має на меті розвиток вмінь проведення самостійної роботи із соціологічного забезпечення маркетингових досліджень, є однією з основних форм зв’язку теоретичних дисциплін з практичними формами застосування знання, зв’язку університету з організаціями та компаніями, які потенційно в подальшому виступають роботодавцями випускників факультету.

Компетенції, отримані в результаті практикуму:

Вміти виділяти маркетингову проблему, обирати та застосовувати більш ефективні методи для проведення маркетингових досліджень, систематизувати та обробляти емпіричну інформацію, формулювати висновки щодо маркетингової стратегії і тактики, оцінювання результатів маркетингових кампаній.

Технології управління територіальними спільнотами 

Модуль 1. Поняття та різновиди територіальних спільнот. Модуль 2. Принципи і методи управління сталим розвитком територій. Модуль 3. Планування розвитку територій. Модуль 4. Кластерний аналіз територій. Управління розвитком територій.

Основні поняття: територія, територіальна спільнота, громада, модель територіального розвитку, управління, сталий розвиток, зонування, партисипація.

Компетенції: розширення знань щодо сучасних технологій управління територіальними спільнотами; формування навичок застосування теорій управління; науковий аналіз ефективності класичних, посткласичних, некласичних та постнекласичних теорій управління територіальними утвореннями; опанування комунікаційними технологіями в системі управління спільнотами.

Гендерні дослідження в економіці

Основи гендерних досліджень. Гендерний аналіз домогосподарства. Репродуктивна, доглядова, обслуговуюча праця у структурі розподілу ресурсів. Гендерна експертиза ринку праці.  Гендероване споживання. Практики виявлення та правового регулювання сексизму в рекламі. Актуальні питання гендерного аудиту у світовій економіці та в українському суспільстві.

Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності  

Модуль 1. Моделі корпоративної чоціальної відповідальності. Методологія оцінювання КСВ.

Модуль 2. Оцінювання КСВ у сферах: трудових відносин, захисту навколишнього середовища.

Модуль 3. Діалог із стейкхолдерами. Залучення громад. Управління  КСВ.Оцінка нефінансового звіту. Оцінка програм СВ.

Основні поняття: корпоративна соціальна відповідальність, міжнародні стандарти, нефінансова звітність, оцінка ефективності програм СВ.

Компетенції. За результатами вивчення дисципліни студенти будуть мати знання про методологічні засади та методику оцінювання КСВ; вміти працювати з різними групами стейкхолдерів, проводити оцінку КСВ та складати звіт за її результатами.

2. "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"

Візуальна соціологія

Модуль 1. Історія становлення та теоретико-методологічні основи візуальної соціології. Модуль 2. Візуальні методи досліджень в соціології. Модуль 3. Практикум візуального аналізу. Модуль 4. Проблеми та перспективи розвитку сучасної візуальної соціології.

Основні поняття: візуальне, візуальна антропологія та етнографія, візуальний поворот, візуальні комунікації, культурні коди, семіотика, образ, конструювання, фотографічні практики, соціологія кіно і телебачення, соціологія речей.

Компетенції: знання класичних та новітніх досягнень світової та вітчизняної візуальної соціології; навички інтеграції сучасних трансформацій візуальної комунікації в процес соцієтальних змін; розуміння функцій візуальних репрезентацій як способів втілення соціального призначення візуальних комунікацій; практики роботи з аудиторіями візуальних образів як специфічними соціокомунікативними спільнотами.

Державна політика у справах сім’ї

Сучасна проблематика сім’ї у світі. Специфіка другого демографічного переходу в українському суспільстві. Сімейна політика в соціальній політиці держави. Зміни інститут шлюбу в сучасному суспільстві, його правове регулювання. Динаміка шлюбно-сімейних процесів у сучасному суспільстві. Експертиза соціальних наслідків політики у справах сім'ї.

Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства

Модуль 1. Суспільні рухи як колективні суб'єкти соціальних змін.  Передумови  виникнення, процеси утворення, функціонування, структурна організація суспільних рухів. Місце суспільних рухів у соціальній структурі суспільства. Суспільні рухи як мережа взаємодії соціальних акторів.

Модуль 2. Концепції колективної ідентичності, мобілізації ресурсів,  фреймінгу, прямої демократії у вивченні суспільних рухів. Метод соціологічної інтервенції. Дослідження репертуару колективних дій та нових суспільних рухів.

Модуль 3. Соціологічна концепція громадянського суспільства та актуальна  практика соціальної трансформації пострадянських суспільств. «Конструктивні» та «протестні рухи». Мобілізаційна структура громадянського суспільства.

Ключові поняття:  колективні дії, суспільні рухи, нові суспільні рухи, колективна ідентичність, мобілізація, фреймінг, репертуар колективних дій, громадянське суспільство.

Технології політичної реклами та маркетингу

Соціальна  сутність політичної реклами та маркетингу; особливості структури та функціонування політичного ринку, принципи та моделі політичного маркетингу; специфіка політичної комунікації та політичної реклами; стратегічне планування рекламної кампанії; специфіка виборчої інженерії; технології політичного рекламування у виборчих кампаніях, формування порядку денного; соціологічний супровід політичних  кампаній в умовах конкурентного політичного середовища.

Модуль 1. Сутність політичної реклами та ринку.

Модуль 2. Структура політичного ринку. Партійний дизайн та конкурентне поле виборчого процесу.

Модуль 3. Принципи і моделі політичного маркетингу. Маркетинг виборчої кампанії. Електоральний маркетинг.

Модуль 4. Керівництво політичними проектами та кампаніями.

Ключові поняття: політична реклама,  політичний та електоральний маркетинг, виборча кампанія, політичний ринок.

Компетенції, отримані в результаті вивчення дисципліни : оволодіння аналітичними та технологічними навичками до розробки стратегії політичних кампаній, їх соціологічного супроводу, оцінювання успішності, формування навиків політичного консалтингу.

Соціологія соціальних змін

Модуль 1. Суспільство в контексті соціальних змін.

Модуль2. Динаміка змін соціальних інститутів.

Модуль3. Сучасні трансформаційні процеси в Україні.

Ключові поняття: Соціальні зміни, посткомуністичні трансформації, суб’єкти соціальної динаміки, ризики модернізації. Теоретичні підходи дослідження соціальних змін. Глокалізація та її  вплив на соціальні зміни. Суспільні рухи як агенти змін. Основні тенденції змін українського суспільства. Трансформація громадянського суспільства України.

Компетенції: здійснювати теоретичну інтерпретацію  соціальних змін в межах сучасних концепцій трансформації суспільства.  Виявляти та аналізувати тенденції соціальних та культурних змін в сучасному українському суспільстві. Критично читати та інтерпретувати результати порівняльних досліджень тенденцій розвитку українського суспільства з відповідними тенденціями в європейських суспільствах.

Електоральна соціологія

Модуль 1. Порівняльний аналіз виборчих систем і процесів. Особливості виборчих процесів в Україні. 

Модуль 2. Соціологічне вивчення між партійної конкуренції

Модуль 3. Технології соціологічного вивчення і прогнозування поведінки виборців

Модуль 4.  Фактори і моделі електоральної поведінки

Соціологія громадської думки

Модуль 1. Громадська думка як феномен масової свідомості. Становлення громадської думки структура та роль у формуванні громадянського суспільства.

Модуль 2. Концепції громадської думки У.Ліпмана, Е.Ноель-Нойман, Б.Грушина, В.Осовського, П.Бурдьо (Шампань).

Модуль 3 Соціальні механізми та закономірності формування та розповсюдження громадської думки.

Модуль 4. Прикладні та емпіричні соціологічні дослідження громадської думки

Ключові поняття: громадська думка, судження, орієнтації, установки, вірування, чутки, спіраль мовчання, маніпуляція громадською думкою

Технології дослідження медіа

Модуль 1. Наукові методи дослідження медіа.

Модуль 2. Методологія аналізу медіа та медіааудиторнії.

Модуль 3. Практикум дослідження медіа та медіааудиторії.

Основні поняття: медіа, медіазнавство, медіаметрія, медіа-дослідження, кількісна та якісна методологія досліджень медіа, аналіз, ефективність комунікації.

Компетенції: знання про методи та методологію медіаметрії; вміння планувати та проводити медіа-дослідження; навички аналізу даних медіа-досліджень; проективні методи організації роботи медіа

Технології зв’язків з громадськістю ( PR)

Модуль 1. Поняття, цілі, принципи та функції практик зв’язків з громадськістю (PR).

Модуль 2. Різновиди та типологія зв’язків з громадськістю (PR).

Модуль 3. Медіарилейшинз та медіапланування.

Модуль 4. Засоби та методи роботи в сфері зв’язків з громадськістю (PR).

Основні поняття: зв’язки з громадськістю (PR), комунікаційний менеджмент, громадськість, конструювання, лобіювання, імідж та репутація, пабліситі, прес-служба, прес-реліз, медіаплан, PR-кампанія.

Компетенції: знання ролі та значення зв’язків з громадськістю (PR) для соціальних суб’єктів різних рівнів; навички організації окремих заходів та PR-кампаній в цілому; розробка, адаптація технологій зв’язків з громадськістю (PR) для реалізації конкретних завдань; тактика та стратегія формування відносин із засобами масової інформації.

Технології політичного консалтингу

Модуль 1. Стратегічне консультування в політиці та його соціологічна складова. Формування стратегій і технологій організації суспільних рухів, партій, громадянських ініціатив.

Модуль 2. Опитування громадської думки та експертні опитування в технологіях політичного консультування.

Модуль 3. Медіапланування політичної кампанії

Модуль 4.  Соціологічне консультування з іміджмейкингу

Основні поняття: стратегічне консультування, іміджмейкинг, медіа планування, опитування громадської думки, політичне маніпулювання.

Глобальні та регіональні процеси в політиці

Курс спрямовано на дослідження динаміки соціальних змін світового чи глобального масштабу, які відображають історичні форми розвитку глобальної соціальної системи. З цією метою у курсі здійснюється критичний розгляд соціологічних теорій та емпіричних даних щодо глобальних соціальних змін. В межах курсу висвітлюються основні підходи та аспекти аналізу глобальних соціальних змін, досліджується динаміка демографічних, екологічних, економічних, політичних і культурних глобальних соціальних трансформацій, здійснюється аналіз закономірностей, тенденцій і прогнозів глобальних соціальних змін.