Спеціалізація «Прикладні соціологічні дослідження»

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Після успішного завершення навчання за спеціалізацією студент вмітиме:

  • готувати методологічний та процедурний розділи програми дослідження як базового документу, складати робочий плану соціологічного дослідження, орієнтовний мережевий графік науково-дослідних робіт, готувати якісний інструментарій опитувальних методів
  • формувати вибірку з урахуванням формулювання наукової проблеми, визначення об’єкта і предмета дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, вибору основного методу збору даних, знати джерела випадкових і систематичних помилок вибірки та правила оцінювання похибки репрезентативності вибірки та її обсягу та здійснювати ремонт вибірки;
  • застосовувати методики перевірки інструментарію на валідність та надійність
  • планувати та організовувати опитування у Інтернеті та з використанням сервісів Інтернету, створювати електронну анкету довільної складності, проводити дослідження онлайн та аналізувати результати дослідження
  • конструювати дизайн контент-аналітичного дослідження, будувати та інтерпретувати кодувальну матрицю, застосовувати інтент-аналіз, івент-аналіз, seo-аналіз, когнітивне картування
  • застосовувати аналіз випадковостей, розраховувати коефіцієнти, що необхідні для аналізу документів, застосовувати сучасні комп’ютерні програми для роботи з документами.
  • готувати тексти наукових публікацій за результатами власних емпіричних (теоретичних) розвідок, готувати тексти наукових доповідей та здійснювати їх наукову презентацію;
  • аналізувати специфіку порівняльних та панельних досліджень як важливих видів емпіричних соціологічних досліджень, знатиме методологічні особливості порівняльних та панельних досліджень у соціальних науках, специфіку їх дизайну та проведення, вмітиме аналізувати дані в панельних соціальних дослідженнях

 

Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

Назва дисципліни

Курс (семестр)

кредитів

Викладач

Проектування соціологічного дослідження

2 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Інструментарій соціологічного опитування

2 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Організація та методи вибіркових досліджень

2 (2)

4

Горбачик А.П.

Технології інтернет-досліджень

3 (1)

4

Сидоров М.В.-С.

Емпіричні контент-аналітичні дослідження

3 (1)

4

Юзва Л.Л.

Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень

3 (1)

4

Юзва Л.Л.

Використання електронних архівів соціальних даних

4 (1)

4

Сидоров М.В.-С., Горбачик А.П.

Методи вимірювання соціальних показників

4 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Порівняльні та панельні соціологічні дослідження

4 (2)

4

Ковтуненко Е.С., Марченко А.М.