Спеціалізація «Соціологія масової комунікації»

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

А. Назва спеціалізації ­– "Соціологія масової комунікації" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр").

Б. Кафедра, що готує спеціалізацію – кафедра галузевої соціології.

В. Куратор спеціалізації – Чудовська І.А. д. с. н., доц.

Е. Опис спеціалізації:

1. Короткий опис - спеціалізація "Соціологія масової комунікації" передбачає вивчення студентами десяти навчальних дисциплін фундаментального та прикладного характеру, які не тільки надають можливість опанування ними відповідної системи професійних знань, але й сприяють формуванню комплексу професійних умінь, здатностей та компетенцій, які є необхідні для здійснення як наукової так і практичної діяльності в напрямку комунікативних практик, що мають місце в усіх сферах суспільного життя.

2. Мета навчання за спеціалізацією передбачає надання студентам системних знань і набуття ними необхідних умінь і навичок застосовування отриманих знань для аналізу комунікативних практик, що мають місце в економіці, політиці та культурі та інших сферах.

3. Можливості застосування отриманих знань: а) для участі у підготовці та реалізації різних видів наукових робіт; б) для розробки стратегій діяльності бізнес організацій, політичних компаній в) для здійснення соціологічного аналізу тенденцій розвитку різноманітних соціальних практик на основі оцінки ефективності соціальної комунікації;

4. Результати навчання сприяють формуванню у студентів таких компетенцій:

1) використовувати понятійний апарат, методологічний, методичний та технологічний інструментарій соціології для аналітичної діяльності;

2) застосовувати сучасні соціологічні методики вимірювання ефективності комунікаційних практик в різноманітних організаціях (державних, недержавних, комерційних); 

3) дослідження та аналізу мас-медій, та їх впливу на економічні та політичні практики;

4) розробляти на основі соціологічної методології стратегію та тактику покращення комунікаційних процесів в організаціях.

 

Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

№з/п

  Назва дисципліни

Семестр

Кількість кре

 дитів

Форма контролю

 
 

1.

Соціологічні теорії  масової комунікації (Чепак В.В.)

3

4

іспит

 

2.

Соціологія міжнародних відносин (Тарабукін Ю.О.)

3

4

іспит

 

3.

Соціологія політичних комунікацій (Боровський О.О.)

3

3

залік

 

4.

Соціологія бізнес – комунікацій (Чудовська І.А.)

4

4

іспит

 

5.

Теорія соціокультурних комунікацій (Петренко -Лисак А.О.)

4

4

іспит

 

6.

Соціологія символу (Ніколаєнко Л.Г.)

4

4

залік

 

7.

Соціологія мови (Ніколаєнко Л.Г.)

4

3

іспит

 

8.

Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) (Яковенко Ю.І.)

3

2

залік

 

9.

Системний аналіз в соціології (Туленков М.В.)

4

3

залік

 

 

Всього

 

31