Спеціалізація «Соціологія менеджменту та маркетингу»

Бакалаврат. Освітня програма "Соціологія"

А. Назва спеціалізації ­– "Соціологія менеджменту та маркетингу" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр").

Б. Кафедра, що готує спеціалізацію – кафедра галузевої соціології.

В. Куратор спеціалізації – Туленков М.В., д. с. н., проф.

Е. Опис спеціалізації:

1. Короткий опис - спеціалізація "Соціологія менеджменту та маркетингу" передбачає вивчення студентами десяти навчальних дисциплін фундаментального та прикладного характеру, які не тільки надають можливість опанування ними відповідної системи професійних знань, але й сприяють формуванню комплексу професійних умінь, здатностей та компетенцій в галузі соціології менеджменту та маркетингу.

2. Мета навчання за спеціалізацією передбачає надання студентам системних знань і набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу специфіки менеджеріальної та маркетингової діяльності, проектування адаптивних структур менеджменту і маркетингу для соціальних організацій, а також прогнозування тенденцій розвитку структур менеджменту і маркетингу в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій.

3. Можливості застосування отриманих знань: а) для написання різних видів наукових робіт; б) для розробки творчих наукових проектів у сфері менеджменту та маркетингу; в) для соціологічного аналізу тенденцій розвитку систем менеджменту та маркетингу сучасних організацій; г) для експертного оцінювання ефективності управлінських та маркетингових стратегій функціонування соціальних організацій; д) для здійснення практичної організаційно-управлінської та маркетингової діяльності у формальних структурах соціальних організацій.

4. Результати навчання сприяють формуванню у студентів таких здатностей:

1) використовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій соціології для моделювання та прогнозування перебігу функціонування організаційних систем менеджменту та маркетингу у сучасному суспільстві;

2) визначати на основі соціологічного підходу соціальні механізми сталого функціонування та тенденцій сучасного розвитку організаційних систем менеджменту та маркетингу в умовах глобального ринкового середовища;

3) розробляти на основі соціологічної методології адаптивні моделі менеджменту і маркетингу соціальних організацій, які функціонують в умовах перехідного суспільства.

 

1. Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

Назва

дисципліни

Семестр, в якому викладається

Кількість кредитів

Форма контролю

 
 

Основи соціального менеджменту (Туленков М.В.)

3

4

іспит

 

Теорія соціальних інститутів (Яковенко Ю.І.)

3

4

залік

 

Теорія організації (Туленков М.В.)

4

4

іспит

 

Теорія соціального маркетингу (Вілкова О.Ю.)

5

4

іспит

 

Організаційна культура (Чепак В.В.)

5

4

залік

 

Організаційна поведінка (Чепак В.В.)

5

4

залік

 

Соціологія підприємництва (Туленков М.В.)

6

4

іспит

 

Маркетингові комунікації (Чудовська І.А.)

7

4

залік

 

Маркетингові дослідження (Ковтуненко Е.)

7

4

залік

 

Соціологія міста і села (Тарабукін Ю.О.)

8

4

іспит

 

Всього

 

40