Спеціалізація «Соціологія управління та маркетингових досліджень»

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

А. Назва спеціалізації ­– "Соціологія управління та маркетингових досліджень" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр").

Б. Кафедра, що готує спеціалізацію – кафедра галузевої соціології.

В. Куратор спеціалізації – Туленков М.В., д. с. н., проф.

Е. Опис спеціалізації:

1. Короткий опис - спеціалізація "Соціологія управління та маркетингових досліджень" передбачає вивчення студентами дев'яти навчальних дисциплін фундаментального та прикладного характеру, які не тільки надають можливість опанування ними відповідної системи професійних знань, але й сприяють формуванню комплексу професійних умінь, здатностей та компетенцій соціологічного дослідження соціально-управлінської та маркетингової діяльності, а також виконання виробничих функцій на відповідних посадах  в структурах управління та маркетингу.

 

2. Мета навчання за спеціалізацією передбачає надання студентам системних знань і набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу специфіки соціально-управлінської та маркетингової діяльності, проектування адаптивних структур менеджменту і маркетингу для соціальних організацій, прогнозування тенденцій розвитку структур менеджменту і маркетингу в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій, а також виконання адміністративних функцій в управлінських та маркетингових структурах.

 

3. Можливості застосування отриманих знань: а) для участі у підготовці та реалізації різних видів наукових робіт; б) для розробки стратегій діяльності систем менеджменту та маркетингу; в) для здійснення соціологічного аналізу тенденцій розвитку структур менеджменту та маркетингу сучасних організацій; г) для здійснення експертного оцінювання ефективності управлінської та маркетингової діяльності соціальних організацій; д) для здійснення практичної організаційно-управлінської та маркетингової діяльності у формальних структурах соціальних організацій.

 

4. Результати навчання сприяють формуванню у студентів таких здатностей:

1) використовувати понятійний апарат, методологічний, методичний та технологічний інструментарій соціології для моделювання та прогнозування тенденцій функціонування організаційних систем менеджменту та маркетингу у сучасному суспільстві;

2) застосовувати сучасні соціологічні методики вимірювання ефективності управлінської та маркетингової діяльності, а також експертне оцінювання придатності використовуваних технологій управління організаційними та маркетинговими структурами на різних рівнях соціальної організації суспільного буття;

3) визначати на основі соціологічного підходу соціальні критерії, показники та механізми сталого функціонування та тенденцій сучасного розвитку організаційних систем управління та  маркетингових структур в умовах глобального ринкового середовища;

4) розробляти на основі соціологічної методології адаптивні моделі менеджменту і маркетингу соціальних організацій, які функціонують в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.

 

1.     Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

Назва дисципліни

Семестр, в якому викладається

Кількість кредитів

Форма контролю

Лектор

Теорія соціального управління

3

4

іспит

 (Туленков М.В.)

Соціологія організаційної взаємодії

3

4

іспит

 (Туленков М.В.)

Теорія управлінських рішень

3

3

залік

 (Петренко –Лисак А.О.)

 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)

3

2

залік

 (Яковенко Ю.І.)

Соціологія ринку

4

4

іспит

 (Ніколаєнко Л.Г.)

Соціологія маркетингу

4

4

іспит

 (Набруско І.Ю.)

Методологія та організація маркетингових досліджень

4

4

іспит

 (Ковтуненко Е.С.)

Соціологія влади

4

3

залік

 (Яковенко Ю.І.)

Системний аналіз в соціології

4

3

залік

 (Туленков М.В.)

Всього

 

31