Спеціалізація «Соціологія урбанізації та глобалізації»

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Кафедра теорії та історії соціології

Урбаністичні та глобалістичні студії – один із найдинамічніших напрямків сучасного соціально-гуманітарного знання, який інтенсивно розвивається в університетах, дослідницьких центрах та комерційних корпораціях провідних країн світу. Його актуальність зумовлена центральною роллю процесів глобалізації та урбанізації в сучасному суспільному житті: з 2007 року більшість населення світу живе в містах, а найважливіші рішення та процеси, які докорінно впливають на життя суспільств, формуються на глобальному рівні. Тому розвиток урбаністики й глобалістики та підготовка відповідних фахівців в Україні відповідає світовим тенденціям і має велике значення для національної безпеки та стратегії розвитку країни.

Оскільки саме соціологія протягом ХХ століття першою звернулася до вивчення процесів урбанізації та глобалізації і володіє найрозвиненішим аналітичним апаратом для цього, фахівці-соціологи становлять значну частку експертів, яких у всьому світі залучають до аналізу проблем урбанізації та глобалізації і до формування політики щодо них.

Спеціалізація «Соціологія урбанізації та глобалізації» спрямована на формування навичок та професійної свідомості майбутніх соціологів у напрямку поглиблення їх знань щодо вивчення урбанізаційних та глобалізаційних процесів. В межах спеціалізації студенти ознайомляться із теоретичними й практичними інструментами та опанують можливості їх застосування в аналізі проблем міст та їх функціонування в глобальному світі.

Мета навчання за спеціалізацією: сформувати та поглибити знання студентів про сучасні урбанізаційні та глобалізаційні процеси, ознайомити їх із актуальними тенденціями розвитку соціології в цих напрямках, отримати навички здійснення теоретичного аналізу наявних дослідницьких підходів та пошуку можливих шляхів розв’язання практичних соціальних проблем.

Результати навчання.

Студент знатиме:

•   Основні прояви процесів урбанізації та глобалізації в світі, їх причини, стадії та перспективи розвитку;

•   Основні концепції урбанізації та глобалізації, їх критичне осмислення та можливості практичного застосування;

•   Основні методи оцінки, регулювання і прогнозування урбанізаційних та глобалізаційних процесів;

вмітиме:

•   аналізувати конкретні прояви і прогнозувати наслідки процесів урбанізації та глобалізації в різних країнах,

•   розуміти зміст і спрямованість соціальних процесів урбанізації та глобалізації,

•   використовувати методи аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних концепцій урбанізації та глобалізації;

•   застосовувати комп’ютерне програмне забезпечення для аналізу та візуалізації результатів аналізу процесів глобалізації та урбанізації;

володітиме:

•   навичками сприйняття й аналізу текстів, присвячених проблемам урбаністики та глобалістики, опису й осмислення соціальної, демографічної й економічної статистики, що стосується цих процесів;

•   прийомами ведення дискусій;

•   навичками публічних виступів та письмового аргументованого викладення власної точки зору щодо проблем урбанізації та глобалізації в Україні та в сучасному світі.

 

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації

Назва дисципліни

Курс (семестр)

Кількість кредитів

Викладач

1.       

Соціологія простору

2 (1)

4

канд. соціол. наук Алла Петренко-Лисак (факультет соціології, кафедра галузевої соціології)

2.       

Соціологічні теорії міста та урбанізації

2 (1)

4

канд. соціол. наук Євгенія Мороз (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

3.       

Соціологія глобалізації

2 (2)

4

канд. соціол. наук Тарас Цимбал (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

4.       

Соціологія соціальних переміщень

3 (1)

4

канд. соціол. наук Алла Петренко-Лисак (факультет соціології, кафедра галузевої соціології)

5.       

Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі

3 (1)

4

д-р екон. наук Ірина Курило (економічний факультет, кафедра статистики і демографії)

6.       

Порівняльна соціологія Європи

3 (1)

4

канд. соціол. наук Світлана Бабенко (факультет соціології, кафедра соціальних структур та соціальних відносин)

7.       

Методи дослідження міських спільнот

3 (2)

4

канд. соціол. наук Тарас Цимбал (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

8.       

Географічний аналіз соціальних систем

4 (1)

4

канд. географ. наук Юліан Брайчевський (географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму)

9.       

Соціокультурні дослідження публічного простору

4 (1)

4

д-р соціол. наук Людмила Малес (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

10.   

Постмодерні теорії нової мобільності

4 (2)

4

канд. соціол. наук Алла Петренко-Лисак (факультет соціології, кафедра галузевої соціології)