Спеціалізація «Сучасна соціологічна теорія»

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

Кафедра теорії та історії соціології

Спеціалізація спрямована на поглиблення знань студентів про стан сучасної соціологічної теорії, ознайомлення їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представлення перспектив розвитку сучасного соціологічного теоретизування. Основне завдання спеціалізації - представити розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні, але насамперед завдання полягає у виробленні у студентів здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії. Протягом навчання студенти прослухають низку дисциплін, без яких не можливе формування сучасного дослідника-соціолога. Після завершення навчання за даною спеціалізацією, студенти:

знатимуть: специфіку та епістемологічні засади сучасних соціологічних теорій соціальної дії та соціального порядку, постмодерну, глобалізації, соціокультурної та гендерної ідентичності, феноменологічної, неофункціоналістської та постструктуралістської соціології; концептуальні особливості соціологічних теорій постмодерну, глобалізації, соціокультурної та гендерної ідентичності, соціальної феноменології, неофункціоналізму та постструктуралізму; принципи і способи інституціоналізації та легітимації соціальної реальності; способи аналізу трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві; методи прогнозування та моделювання глобальних соціальних змін і перебігу соціальних процесів; програмування та організації конкретно-соціологічних та аналітичних досліджень глобальних соціальних явищ і процесів.

вмітимуть: використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології в процесі соціокультурного, гендерного, драматургічного та етнометодологічного аналізу соціальних відносин і взаємодій у сучасному суспільстві; здійснювати теоретичну рефлексію повсякденних соціальних взаємодій; володіти принципами і методиками феноменологічного та рефлексивного аналізу; операціоналізувати концепти феноменологічної соціології в дослідженні рутинних та екстраординарних повсякденних соціальних практик; продукувати, відбирати, обробляти й аналізувати данні про соціальні процеси, пов’язані із категоріями соціального порядку та соціальної дії.

отримують професійні компетентності: самостійно обирати теоретичні підходи до аналізу складних соціальних явищ та процесів суспільного буття, використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології для вивчення глобальних соціальних явищ і процесів; операціоналізувати концепти соціологічних теорій різних напрямків і шкіл та обирати адекватні методи соціологічного аналізу різноманітних явищ і процесів суспільного життя; розробляти з урахуванням результатів соціологічних досліджень обґрунтовані пропозиції щодо врегулювання соціальних відносин і прогнозування перебігу соціальних змін у суспільних системах.

 

1. Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

 

Назва дисципліни

Семестр, у якому викладається

Кількість кредитів

ПІП викладача

Неофункціоналістські та пост-структуралістські теорії в сучасній соціології

3

4

Соболевська М.О.

Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності

3

4

Малес Л.В.

Теорії соціальної дії та практичної раціональності

3

3

Соболевська М.О.

Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії

3

2

Злобіна О.Г.

Соціологія постмодерну

4

4

Малес Л.В.

Соціологічні теорії глобалізації та розвитку

4

4

Цимбал Т.В.

Соціальна феноменологія

4

4

Злобіна О.Г.

Соціологічні теорії соціального порядку

4

3

Соболевська М.О.

Рефлексивні процеси в теоретичній соціології

4

3

Соболевська М.О.