якість життя

Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Вип. VIII

Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Гл.ред СкидинО.Л. - Вып. 38.

Коломінські читання: Матеріали Першого Міднар. наук. форуму, присвяч. пам'яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.) та ін.

Сторінки

Subscribe to RSS - якість життя