Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 11, 2010

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Фенікс, 2010.-Вип.11.- 2010. -236 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN

Спецвипуск “МЕНЕДЖМЕНТ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТЕКСТУ”

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Горбачик А.П.
Особливості менеджменту вищої освіти в сучасних умовах
5
Судаков В.І.
Проблема ідентифікації соціосистемних засад інституту освіти та сучасного університетського менеджменту
20
Чепак В.В.
Специфіка управління освітою в умовах реформування
42
Чернова К.О.
Інституційна освітня мережа України: соціологічна концептуалізація
51
Сірий Є.В.
Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири
65
Щиголь І.B.
Менеджмент та управління в бізнесових та освітянських установах
77
Алексєєва О.А. , Ракша Д.А.
Трансформація менеджменту (педагогічного менеджменту) за умов адаптації соціального інституту вищої освіти України до європейського контексту.
91
Савчук О.В.
Теоретичні засади дослідження функцій інституту вищої освіти
113
Кишенко О.Я.
Посткласична освіта як складова розвитку демократичного суспільства
118
Норкіна О.Ф.
Формування сучасного освітнього процесу в Україні
125
Мороз Є .О.
Вплив репродуктивного культурного капіталу індивіда на доступ до вищої освіти: теоретичні аспекти.
133
Вдовиченко М.О.
Дослідження процесу трансформації функціонального статусу освіти та соціалізаційних практик в соціології постмодерну
140
Кондов К.В.
Соціальний контроль як умова ефективного функціонування інституту освіти
149
Кишенко Г.І., Нахабіч М.А.
Динаміка адаптації студентів молодших курсів до навчання в умовах приєднання вищої освіти України до європейського освітнього простору (за результатами соціологічного дослідження)
156
Соколова К.О.
Ціннісні аспекти мотивації отримання вищої освіти в контексті Болонського процесу
164
Черняк Д.С.
Проблема вдосконалення викладання соцільно-гуманітарних наук та соціології у вищих навчальних закладах України
170
ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Коваленко А.Б., Пушкар В.В.
Стандарти психологічної освіти: процедура встановлення та реалії застосування
177
Марушкевич А.А.
Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка
189
Лещенко М.П.
Діагностики якості діяльності викладача вищого навчального закладу в контексті освітнього менеджментую
197
Тимчук Л.І.
Прогностика майбутньої долі учнів: наративи видатних педагогів
210
Кузьменко Н.М.
Соціально–педагогічні передумови створення університетської освіти на чернігівщині (друга половина ХVІІІ– початок ХІХ ст.)
220
Ващенко І.В., Салкова Д.В.
Компетентність сучасного педагога в понятійно-категоріальному дискурсі
227

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол №5 від 22 грудня 2010 року)