Department of Methodology and Methods of Sociological Research

Room [en:field:field_room:department:label]

503

Phone [en:field:field_phone:department:label]

521-33-24, 63-24

Email [en:field:field_email:department:label]

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра була створена в 1990 році.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з методології соціологічних досліджень, методики організації емпіричних соціологічних досліджень та методів збирання даних, основ інформатики та обчислювальної техніки а також математичних методів аналізу даних соціальних досліджень. Основна мета вказаного комплексу курсів - дати майбутньому фахівцю сучасні методологічні знання та практичні навички, необхідні для організації та самостійного проведення емпіричного соціологічного дослідження.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво факультетським інформаційно-обчислювальним сектором. Зусиллями викладачів кафедри створена і розвивається загальнофакультетська комп'ютерна мережа, що дозволяє ефективно користуватися централізованими інформаційними ресурсами факультету а також можливостями міжнародної мережі ІНТЕРНЕТ викладачам, студентам та співробітникам. Кафедра забезпечує навчальну практику студентів магістерської програми з соціології. Кафедра є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "методологія та методи соціологічних досліджень".