Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 17, 2012

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.17.- 2012. -230 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Горбачик А.П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ
6
Чепак В.В.
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК ЩОДО ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ
11
Соболевська М.О.
ПОРЯДОК ІЗ ПАРАДОКСА: НЕОФУНКЦІОНАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ У СИСТЕМНІЙ ТЕОРІЇ Н.ЛУМАНА
19
Недзельський А.О.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РУТИНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК
28
Дерев’янко В.В.
ПІЗНАВАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ І ДІЯЛЬНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ
36
Сисолятіна А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГО-ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ
44
Лапіна В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ «НАДЛИШКОВОГО СПОЖИВАННЯ» ТА МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ГЛОБАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
51
Нахабич Н.С.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ДОВІРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
59
Жуков В.І.
ПРАКТИКИ «PATH DEPENDENCY» У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРОЯВ ЦІННІСТНИХ ОРІЄНТАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
70
Боровський О.О.
ІДЕОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
78
Ковтуненко Е.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНИХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
84
Петренко-Лисак А.О.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ
89
Горбачик О.А.
СТАНДАРТ МЕТАДАНИХ ДЛЯ ФАЙЛІВ В ІНТЕРНЕТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ АРХІВІВ СОЦІАЛЬНИХ ДАНИХ
97
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Виноградов О.Г.
РОЛЬ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У САМООЦІНЦІ ОСОБИСТОСТІ
107
Клапішевська С.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ
114
Лисевич М.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЗАДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОДРУЖНІХ ПАР
120
Льошенко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ”
128
Пащенко С.Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
134
Радчук В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН
140
Шетеля Н.І.
ЗВ’ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ З СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ
147
Щербина Л. Ф.
ФІЛОСОФСЬКА, НАУКОВА ТА ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ
156
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Гринько В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНУ ЕПОХУ
166
Гук О.Ф.
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ» В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
173
Дідик Л.В.
КОЛАЖНА НАОЧНІСТЬ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ З НЕЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
179
Ковальчук З.Я.
ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ ЯК СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
183
Кузьменко Н.М.
ПРОЕКТ АНТРОПОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ТЕОРІЇ М.В.ГОГОЛЯ
189
Маріуц І.О.
ВНЕСОК СПІРУ ХАРЕТ В РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ РУМУНІЇ.
193
Мачинська Н.І.
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
198
Нагорна Г.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА
205
Панченко А.Г.
ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ЗНЗ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
212
Парфенюк Т.Ю.
СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНИХ РЕФОРМ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ
217
Рашковська В. І.
СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ІКОНОПИСУ
223

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 4 від 21 листопада 2012 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 3 від 22 листопада 2012 року)