Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 18, 2013

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.18 – К.:Логос, 2013. -243 с.
ISBN 978-966-171-704-5

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Горбачик А.П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СОЦІОЛОГІЇ
6
Соболевська М.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИНТЕТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Е.ГІДЕНСА
19
Барматова С.П.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ПОЛІТИКИ: ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
27
Цимбал Т.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
35
Кліменкова А.
КУЛЬТУРНІ КОДИ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СФЕРІ СПОЖИВАННЯ
42
Суровцева І.Ю.
СТРАТЕГІЇ РЕСТРИКЦІОНІЗМУ В СУЧАСНИХ ТРУДОВИХ ПРАКТИКАХ
49
Сірий Є.В., Нахабіч М.А.
«ЦІННІСНА» МАПА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ АКСІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
53
Кузьменко Т.М.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП: РЕФЕРЕНТНА ГРУПА: ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ
64
Хомерікі О.А.
СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ.
78
Рощин Д. Г.
«СМИСЛОЖИТТЄВА ДИСПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» : РОЗУМІННЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ НА ПІДСТАВІ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ.
83
Артеменко С.Б.
АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ КУЛЬТУРНОЇ РЕПРОДУКЦІЇ В КОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Ю.ГАБЕРМАСА
90
Ковтуненко Е.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
95
Сидоров М.В.-С., Соколовська Є.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСІВ З КОМПОЗИТНИМИ ЗМІННИМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
103
 
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бурдукало М.М.
АВТОНОМІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК НОВОУТВОРЕННЯ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
112
Виноградов О.Г.
НОМЕНКЛАТУРА СИГНАТУР ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА СИТУАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
119
Денисенко В.А.
БАЗОВІ ПІДХОДИ У ІГРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ СПІЛЬНИМ РЕСУРСОМ
126
Емішянц О.Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ СІМ'Ї: ПОВНОЇ/НЕПОВНОЇ
131
Жорнова О.І.
ЗВИЧАЄВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК НАУКОВИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДИСКУРСУ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ)
138
Кириленко Т.С., Льошенко О.А.
САМОАНАЛІЗ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ЯК ВИЯВ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
146
Періус Н.В.
РОЗВИТОК КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ.
153
Радчук В.М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ
160
Спіцина Л.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВНЗ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
167
Фадєєва І.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ В СУЧАСНИХ ПРАКТИКАХ ПРОТЕСТУ
175
Чаплінська Ю. С.
ВПЛИВ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї
179
 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Гладченко М.М.
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (АВСТРІЯ, НІМЕЧЧИНА)
187
Гук О.Ф.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
193
Жиленко М.В.
ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
199
Козак Л.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ.
205
Лебедєва А. В.
ШЛЯХИ ОСУЧАСНЕННЯ СОЦІОПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
214
Онищук Л.А.
НАУКОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ.
221
Парфенюк Т.Ю.
ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В СИСТЕМІ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ
226
Пушкарьова Т.
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
233
Шкарбан Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ЛІВОРУКИМИ ПЕРШОКЛАСНИКАМИ
239


Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 8 від 20 березня 2013 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 8 від 21 березня 2013 року)