Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 19, 2013

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.19 – К.:Логос, 2013. -257 с.
ISBN 978-966-171-704-5

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Соболевська М.О.
ДИСКУРСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ
6
Чепак В.В.
НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСВІТИ
13
Бойко Н.Л.
РИЗИКИ ТА ПАРАДОКСИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
20
Мороз Є.О.
ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ «КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ» СЕРЕД СУМІЖНИХ ЗА ЗМІСТОМ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ АНАЛОГІВ
27
Олевич М.І.
ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦПЦІЙ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДОКУ МАКСА ВЕБЕРА ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА
34
Нуждін С.Є.
СОЦІОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
42
Ковтун О. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
50
Золотнюк О.П.
ФЕНОМЕН ЛЮБОВІ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
55
Сірий Є.В.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ У ПАЛІТРІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
59
Ковтуненко Е.С.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РУСЛІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ
71
Лапіна В.В.
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ІДЕОЛОГІЇ КОНСЬЮМЕРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ
77
Іванкова-Стецюк О.Б. 84
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУТКІВ КЛАСИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ СТРУКТУРНО – ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ
84
Городецька С. Л.
ГРОМАДЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ВИТОКИ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
91
Марченко А.М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ У ДОСЛІДНИЦЬКУ ТА ВИКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІВ
96
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Андрушко Я.С.
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
104
Виноградов О.Г.
НАДІЙНІСТЬ S – R ЗАПИТАЛЬНИКА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ
111
Вовк М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ФРУСТРАЦІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
118
Гриник М.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СТАРШОКЛАСНИКАМИ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ)
124
Жорнова О.І.
ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ ЯК ПЕРЕТИН НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ Й ЗВИЧАЄВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ
134
Клименко І.В., Бірюкова А.Л.
ЦІННОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
141
Ковальчук З.Я.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЛЬОВІ ТА СТАТУСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
147
Крилова-Грек Ю.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАТЕРНІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
155
Марініна В.М.
СТРУКТУРА СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА
161
Остапенко І.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ
168
Соснюк О.П., Соснюк Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ПІДЛІТКАМИ РІЗНИХ ТИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
176
Суруджій М. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ В ЕТНІЧНОМУ АСПЕКТІ
183
Шевченко С.І.
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ: ПСИХОСОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
191
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Гладченко М.М.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
199
Жиленко М.В.
ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
205
Капран С.Б.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ ДІЛОВОДСТВА ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
211
Кошечко Н.В.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКОМУ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА
219
Лаврухіна Т. В.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ.
227
Лебедєва А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
233
Нечипоренко К.П.
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ПЕРІОД З 1958 ПО 1991 РІК
240
Разуменко Т.О.
УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ
246
Хоменко-Семенова Л. О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
252


Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 10 від 22 травня 2013 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 10 від 21 травня 2013 року)