Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 20, 2013

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.20 – К.:Логос, 2013. -222 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Соболевська М.О.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ І ПРЕСУПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ У НЕОФУНКЦІОНАЛІСТСЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ ДЖ. АЛЕКСАНДЕРА
6
Аза Л. О.
ЕТНІЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ
13
Мороз Є.О.
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ І ЗАЛУЧЕННЯ ДО КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
20
Кучер Г.О.
ФІГУРАТИВНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ
28
Панькова О.В.
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
35
Гришина Т. В.
СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ
47
Шелестун К.Ю.
ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ УМОВ ТА ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
53
Шелухін В. А.
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМАТИЗУЮЧИ КЛАСИЧНЕ УЯВЛЕННЯ (Н. ЛУМАН ТА Е. ҐІДЕНС)
62
Золотнюк О.П.
ПОНЯТТЯ «ВІДНОШЕННЯ», «УСТАНОВКА», «АТТІТЮД», «ДИСПОЗИЦІЯ» В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: СПІЛЬНЕ ЧИ ВІДМІННЕ?
71
Сидоров М.В.-С.
ВІДМІННОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ДОВІРЧИХ ІНТЕРВАЛІВ ТА ОБЧИСЛЕННЯ P-РІВНЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗ У ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
75
Сальнікова С. А.
ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ У КОНТЕКСТІ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ В ЕМПІРИЧНОМУ ВИМІРІ
83
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 94
Александров Д. О.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
94
Виноградов О.Г.
БАГАТОРІВНЕВИЙ АНАЛІЗ S – R ЗАПИТАЛЬНИКА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ
101
Гайденко В. Ю.
ТРИКОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ КОРЕЛЯТІВ ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕВІЗОРІВ ІНСПЕКТОРІВ
109
Зеленська Н.М
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
116
Мельник М., Балюта В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
124
Полівко Л.Ю.
ПЕДАГОГ, ЯК СПЕЦІАЛІСТ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
131
Посацький О.В.
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
137
Радько О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ІНКАСАЦІЇ ДСО ПРИ МВС УКРАЇНИ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
145
Рогаль Н.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
151
Сидоренко В.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФВІДБОРУ ТОРГОВИХ АГЕНТІВ
157
Фадєєва К.-М.О.
ВИМІРЮВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ КОНСТРУКТІВ ТІЛЕСНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ
165
Шульга С.С.
ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ СУМІСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
171
Щербина Л. Ф.
ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК СИНЕРГЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
176

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
183
Гладченко М.М.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
183
Кущ Т.В.
ДИТИНСТВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
189
Люріна Т. І.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ВНЗ
195
Москаленко А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
201
Онищук Л.А.
ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОСТИЧНОГО ЗНАННЯ В ГАЛУЗЕВОМУ УПРАВЛІННІ
209
Токаренко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
215

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 1 від 25 вересня 2013 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 1 від 26 вересня 2013 року)