Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 21, 2013

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. №4(21) – К.:Логос, 2013. -238 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Соболевська М.О.
СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ МОДЕРНУ ТА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКІЙ ТЕОРІЇ Е.ГІДЕНСА
6
Малес Л. В.
СОЦІАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЙОВАНЕ ІНШИМИ
13
Судакова В.М.
КОМУНІКАТИВНІ КОНВЕНЦІЇ ЯК ЧИННИКИ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ
20
Цимбалюк Н. М.
ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
25
Чернова К.О., Савчук О.В., Нахабіч М.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
32
Жуков В.І., Гузич С.О.
ФАКТОРИ ФОРМУВAННЯ ТРУДОВИХ ЦIННОCТЕЙ CУЧACНОЇ МОЛОДI В УКРAЇНI
40
Шевель І.П.
ДВА НАПРЯМКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ (КОНЦЕПЦІЇ С.ГАНТІНГТОНА І ДЖ. АРРІГІ)
47
Нахабич Н.С.
ДОВІРА ЯК ЯВИЩЕ ТА ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
55
Нуждін С.Є.
ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ
64
Черних Г. А.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ
72
Кучко О.Є.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ WEBRDS ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ
81
Орешета Ю.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ― "ІДЕНТИФІКАЦІЇ" ТА ― "ІДЕНТИЧНОСТІ"
87
Тарапатова Н.М.
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОЛІВАЛЕТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
93
Озимко М.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СОЦІОЛОГІЯ»
100
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 108
Абрамов В. В
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ ПОВЕДІНКИ
108
Александров Д. О.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ РІВНІВ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
114
Андросович К. А.
УМОВИ ТА ФОРМИ ПРОЦЕСУ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
121
Божко Ю.П.
ПРОФЕСІЙНА УСПІШНІСТЬ ПРОГРАМІСТІВ
128
Вахоцька І.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ
135
Корнюх А.О
СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ДО МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО ШЛЮБУ
140
Луценко О.Л., Лисак К.О.
СПОЛУЧЕНІСТЬ ЗДІБНОСТІ ДО ПЕРЕНОСУ ЗНАНЬ З КОГНІТИВНО-ОСОБИСТІСНИМИ ЯКОСТЯМИ СТУДЕНТІВ
145
Остапенко І.В.
КОНЦЕТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАДНО-ПІДВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
153
Траверсе Т. М.
ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ДІАХРОНІЧНОГО АСПЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ – ЇЇ ЗАДАЧНОЇ СТРУКТУРИ
159
Чабан Г.В., Чабан Р.А.
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У НАВЧАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ 165
Черкашин А. І.
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
172
Якушик С. В.
«ТРОЛИНГ» ЯК СПЕЦИФИЧНА ФОРМА СПІЛКУВАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ШНТЕРНЕТ
178
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 186
Віннічук Н.В.
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ ІІ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ
186
Гладченко М.М.
ЦІЛЬОВІ ДОГОВОРИ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (АВСТРІЯ, НІДЕРЛАНДИ І НІМЕЧЧИНА)
193
Гук O. Ф.
ПEДAГOГІЧНІ УМOВИ МOДEРНІЗAЦІЇ НAВЧAЛЬНO-ВИXOВНOГO ПРOЦEСУ У ВИЩOМУ НAВЧAЛЬНOМУ ЗAКЛAДІ
199
Мельник М. Ю.
ВІКОВИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
204
Москаленко А. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ CТУДЕНТІВ МАГІСТРИ З КУРСУ ―ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ‖
208
Нагорна Г. О.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА
216
Парфенюк Т.Ю.
МОДЕЛЬ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В АВСТРАЛІЇ
223
Токаренко О.В.
ЗМІНИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ПОЛЬЩІ (1989-2012 РР.)
228

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 6 від 16 грудня 2013 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 5 від 11 грудня 2013 року)