Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 22, 2014

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. №1(22) – К.:Логос, 2014. -202 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Аза Л.О.
МЕДІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ
6
Судакова В.М
МЕНТАЛЬНІ РЕСУРСИ ВЗАЄМОВИЗНАННЯ КУЛЬТУР В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
15
Панькова О.В.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З А УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ КОНТЕКСТ
20
Братчикова Т.І.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ ОНЛАЙН МЕРЕЖАХ
29
Лапіна В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНА КОНСЬЮМЕРИЗМУ В НОВІТНІЙ СОЦІОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ
37
Літошенко Ю. В.
СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНЦЕПЦІЯХ М.ДРАГОМАНОВА
42
Сидоров М.В.-С., Ходаківська Ю.Ф.
МОЖЛИВОСТІ ЗБОРУ ПАРАДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНИХ ЛИСТІВ У ЕМПІРИЧНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
49
Лісовська-Мускеєва Н.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
58
Капустян В. С.
ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ ПРОТЕСТІВ У КИЄВІ НА ОСНОВІ ДАННИХ МОНІТОРИНГУ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
65
Сидоров М.В.-С.
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ: ДЕМОГРАФІЧНІ БАЗОВІ МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ ПОПУЛЯЦІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ
74
Цимбал Т.В.
ЦІЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІОЛОГІЯ» В УКРАЇНІ
81
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 90
Бургонська С. В.
ДИРЕКТИВНІСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДО НЬОГО ДОВІРИ КЛІЄНТА
90
Іванова Є.О.
РОЗВИТОК І ПСИХОДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
97
Іванова О.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
103
Модестова Т.В.
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ
109
Пащенко С.Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
116
Ушакова В.Р.
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ТА ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
128
Черкашин А. І.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
135
Щербина В.Л.
ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОГО СУСПІЛЬСТВА
142
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 149
Вакарчук Ю. Ю.
ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
149
Гук О. Ф.
МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
154
Гончаренко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ У РОЗВИТКУ І НАВЧАННІ ДІТЕЙ - ВИХІДЦІВ З НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА США
159
Грибок О.П.
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТА ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
164
Кошечко Н.В.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
171
Лебедєва А. В.
ЕСТЕТИЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ
179
Москаленко А. М.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЯК УМОВА ОВОЛОДІННЯ ЦІННІСНО-ЕТИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
185
Нагорна Г.О.
ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА
193

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 9 від 13 березня 2014 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 8 від 20 березня 2014 року)