Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 24, 2014

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. №3(24) – К.:Логос, 2014. -180 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Мороз Є.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ОКРЕСЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ МЕЖ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
6
Судаков В.І.
ПРАЦЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
14
Малес Л.В.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ ХХ СТОЛІТТЯ НА КАРТІ СУЧАСНОЇ СТОЛИЦІ
21
Артеменко С.Б.
ПРОЛЕГОМЕНИ ДО РОЗУМІННЯ ОБРАЗУ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ В КОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Ю.ГАБЕРМАСА
30
Черних Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ З.БАУМАНОМ ТА У.БЕКОМ СОЦІОЛОГІЧНИХ МЕТАФОР «ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО» ТА «СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ» ПРИ ДОСЛІДЖЕНІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК
36
Олевич М.І.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЕБЕРІВСЬКОЇ ТИПОЛОГІЇ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДКУ
43
Сисолятіна А.В.
ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ В КОНЦЕПЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ Й. ЕЛЬСТЕРА
53
Дяченко О.К.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У СОЦІОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
60
Золотнюк О.П.
ДИСПОЗИЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН: МОЖЛИВІСТЬ ФІКСАЦІЇ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ВИМІРЮВАННЯ
66
Лапіна В.В.
СОЦІОЛОГІЯ РЕКЛАМИ ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
73
Пігіда А.О.
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТИФІКОВАНОЇ ВИБІРКИ З УРАХУВАННЯМ ДИЗАЙН-ЕФЕКТУ
81
Цимбал Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ-СОЦІОЛОГАМ В УКРАЇНІ
90
Модестова Т.В.
ВПЛИВ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ
99
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 104
Власова О. І., Бастракова А.С.
ПРОГРАМА ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ ПІДЛІТКА
104
Сіпакова О.А.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
110
Ушакова В.Р.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ‘Ї ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
116
Траверсе Т. М.
ІНТУЇЦІЯ ЯК ІРРАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ
124
Фомічова В.М.
ІНТЕРСУБ‘ЄКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ
133
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 140
Автомонов П.П., Гук О.Ф.
ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
140
Закраєвська О. Ю.
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ «УМІННЯ ВЧИТИСЬ» ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
148
Кипиченко Н.С.
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ
153
Люріна Т. І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
158
Марушкевич А. А.
РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД КРАЇН СВІТУ
164
Молодиченко Н. А.
ЗАСОБИ ОРІЄНТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
170
Нечипоренко К.П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
175

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 2 від 22 вересня 2014 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 2 від 15 вересня 2014 року)