Премія Президента України для молодих учених

Згідно з Указом Президента України №779/2000 від 12.06.2000 року (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 104/2001 від 21.02.2001 року № 253/2003 від 24.03.2003 року) науково-дослідна частина нагадує Вам про щорічну премію Президента України для молодих учених. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть участь у конкурсі.

Необхідні документи:

•   розширений витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/ факультету, що містить обґрунтування кандидатури (кандидатур) на здобуття премії;

•   лист–подання, у якому вказується організація, що висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами;

•   дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією стосовно роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі;

•   реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами. У рефераті вказується короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших), патентів (окремо вказуються патени на винахід і на корисну модель), в т.ч. міжнародних та інша інформація, яка характеризує роботу;

•  довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок у подану роботу, основі теоретичні і практичні результати, які увійшли в зазначену роботу (визначення закономірностей, розроблення технічних умов та завдань, результати досліджень та їх впровадження тощо) кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших);

•  відомості про претендента:

- прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

- дата народження;

- освіта;

- спеціальність;

- науковий ступінь;

- вчене звання;

- посада;

- місце основної роботи;

- службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

- домашня адреса та телефон.

•   анотація, в анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, організація, яка висуває роботу в Комітет, та коротка характеристика роботи. Вказується: мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково-практична значимість, кількість опублікованих монографічних видань, кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інші);

*Анотація подається українською та англійською мовами в електронному виглядіобсягом до 1–ї сторінки на кожній з мов (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту - 14).

•   список наукових публікацій, в т.ч. патентів (окремо вказуються патени на винахід і на корисну модель) за даною роботою;

•   згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.

Усі матеріали на дану премію подаються в паперовій папці (у одному примірнику). Зазначені вище документи повинні бути підписані директором інституту/ деканом факультету, завірені печаткою.

Роботи, які подаються на конкурс приймаються відділом науково-технічної інформації, інформаційного сектору НДЧ в паперовому та електронному вигляді для підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи до 15 грудня 2017 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com.

Для належного оформлення документів просимо керуватися інструкцією, яка розміщена на сайті http://science.univ.kiev.ua.