Bezrukova Olha Anatoliivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Head of the department [en:field:field_position:#allowed_values:1]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-68, 22-45

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

o.bezrukova@knu.ua

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціальна відповідальність, соціологія моралі

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Монографія

1. Безрукова О. А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та емпіричні студії : монографія / О. А. Безрукова. – Запоріжжя : Вид-во комунального закладу “Хортицький національний навчальнореабілітаційний багатопрофільний центр” Запорізької обласної ради, 2015. – 308 с.

Розділ у колективній монографії

2. Безрукова О. А. Социологический дискурс ответственности / О. А. Безрукова, В. А. Чигрин // Феномен ответственности в мире тотальной глобализации : монография / [науч. ред. И. И. Кальной, А. В. Горбань]. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – С. 228–252. Особистий внесок автора: обґрунтовано можливість соціологічного вивчення відповідальності, окреслено напрями та механізми такого вивчення, проаналізовано відповідальність на різних рівнях особистості й суспільства, для аналізу основних тенденцій функціонування відповідальності в сучасному суспільстві та формулювання висновків використано результати досліджень, проведених автором у 2011 р.

Статті в наукових фахових виданнях України

3. Безрукова О. А. Ответственность/безответственность как инструмент социального действия (взаимодействия) / О. А. Безрукова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / [гол. ред. О. Л. Скідін]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 43. – С. 24–34.

4. Безрукова О. А. Своеобразие и модификация ответственности в современную эпоху / О. А. Безрукова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С. В. Шевцов]. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (70). – С. 129–133.

5. Безрукова О. А. Дискурс відповідальності у творчості Еріха Фромма / О. А. Безрукова // Соціальна психологія : український науковий журнал / [гол. ред. Ю. Шайгородський]. – Київ, 2010. – № 3 (41). – С. 101–110.

6. Безрукова О. Відповідальність в соціологічному дискурсі / О. Безрукова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг / [гол. ред. В. Ворона, Є. Головаха]. – Київ, 2010. – № 2. – С. 132–141.

7. Безрукова О. Проблема відповідальності з позиції соціології особистості / О. Безрукова // Соціальна психологія : український науковий журнал / [гол. ред. Ю. Шайгородський]. – Київ, 2010. – № 4 (42). – С. 79–85. 30

8. Безрукова О. А. Зміна характеру відповідальності в сучасному суспільстві / О. А. Безрукова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / [гол. ред. О. Л. Скідін]. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 48. – С. 71–76.

9. Безрукова О. Атрибуції відповідальності/безвідповідальності в ситуаціях близької соціальної взаємодії / О. Безрукова // Соціальна психологія : український науковий журнал / [гол. ред. Ю. Шайгородський]. – Київ, 2010. – № 6 (44). – С. 129–135.

10. Безрукова О. А. Теоретическая операционализация понятия “ответственность” для целей социологического исследования / О. А. Безрукова // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки / [гол. ред. В. А. Сминтина]. – Одеса, 2010. – Т. 15. – Вип. 7. – С. 30–36.

11. Безрукова О. А. Социальное время и ответственность личности / О. А. Безрукова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С. В. Шевцов]. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 79–82.

12. Безрукова О. А. Социологическое прочтение принципа ответственности Ганса Йонаса / О. А. Безрукова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С. В. Шевцов]. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 118–122.

13. Безрукова О. А. Об’єкти та мотиви соціальної відповідальності бізнесу / О. А. Безрукова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / [гол. ред. О. Л. Скідін]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 49. – С. 30–36.

14. Безрукова О. А. Полное и фрагментарное определение социальной ответственности / О. А. Безрукова // Нова парадигма : журнал наукових праць / [гол. ред. В. П. Бех]. – Київ, 2011. – Вип. 99. – С. 263–273.

15. Безрукова О. Відповідальність як соціальна якість особистості та риса соціального характеру / О. Безрукова // Соціальна психологія : український науковий журнал / [гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський]. – Київ, 2011. – № 6 (50). – С. 42–49.

16. Безрукова О. А. Відповідальність у соціологічному вимірі / О. А. Безрукова // Наукові праці : науково-методичний журнал / [гол. ред. Л. П. Клименко]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 165. – Т. 177. Соціологія. – С. 5–8.

17. Безрукова О. А. Дискурс та відповідальність (міркування з приводу роботи К. – О. Апеля) / О. А. Безрукова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / [гол. ред. Д. М. Ядранський]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 51. – С. 13–20.

18. Безрукова О. А. Социальные аспекты ответственности в творчестве Э. Левинаса / О. А. Безрукова // Грані : науково-теоретичний і громадськополітичний альманах / [гол. ред. С. А. Квітка]. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 72–76. 31

19. Безрукова О. А. Взаємозв’язок делегування повноважень і відповідальності в соціальному управлінні / О. А. Безрукова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” / [гол. ред. О. С. Поважний]. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – Т. ХІІ. – Вип. 211. Серія “Соціологія”. – С. 32–40.

20. Безрукова О. А. Соціальна відповідальність бізнесу і громадянське суспільство / О. А. Безрукова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” / [гол. ред. О. С. Поважний]. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – Вип. 217. Серія “Соціологія”. – С. 94–101.

21. Безрукова О. А. Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних досліджень / О. А. Безрукова // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна / [голова редкол. Н. Й. Черниш]. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2013. – Вип. 7. – С. 87–96.

Статті в іноземних виданнях

22. Безрукова О. А. Ответственность граждан за общество и ответственность государства перед народом: взаимосвязь в эмпирическом измерении [Электронный ресурс] / О. А. Безрукова // Международный научно-исследовательский журнал : электронное издание. – 2014. – Декабрь. – Режим доступа: http://researchjournal.org/featured/social/otvetstvennost-grazhdan-za-ob....

23. Безрукова О. А. Оценка состояния ответственности в стране людьми разного возраста / О. А. Безрукова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право / [гл. ред. О. Н. Полухин]. – Белгород, 2015. – № 2 (199). – Вып. 31. – С. 158–165.

24. Bezrukova O. Responsibility Discourse In Sociological Studies / О. Bezrukova // The Advanced Science Journal. – United States, 2015. – Issue 1. – Р. 91–95.

25. Bezrukova O. Societal Responsibility Influence On Individuals Liability In Different Spheres Of Life / О. Bezrukova // The Advanced Science Journal. – United States, 2015. – Issue 2. – Р. 58–60.

Статті в інших наукових виданнях

26. Безрукова О. А. Этика ответственности перед будущим с позиции современной социологической методологии / О. А. Безрукова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки / гл. ред. А. В. Воронин. – Петрозаводск, 2014. – № 3 (140). – С. 42–46.

27. Безрукова О. А. Деякі аспекти трансформації соціальної відповідальності в Україні / О. А. Безрукова // Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія : збірник наукових праць / [гол. ред. М. А. Лепський]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2010. – Спецвипуск. – С. 51–53.