Fedorenko Olha

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Assistant professor [en:field:field_position:#allowed_values:7]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-71, 63-71

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

oo.fedorenko@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Homepage [en:field:field_homepage:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Волонтерство, благодійність, соціальна суб’єктність особистості, внутрішньо переміщенні особи, вимушена міграція, соціологія міграції, гендерна соціологія, соціокультурні практики.

Education [en:field:field_education:person:label]

2021 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (тема дисертації: «Волонтерські практики в умовах вимушеної міграції в сучасній Україні: чинники та наслідки актуалізації»); 2015 – 2018 – аспірантка кафедри соціології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет; 2014 – 2015 – спеціаліст, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет, кваліфікація «соціолог, викладач соціології» (диплом з відзнакою); 2010 – 2014 – бакалавр, Донецький державний університет управління, факультет права та соціального управління, кваліфікація бакалавра з соціології.

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • 2021 – Школа молодого соціолога «Нові протоколи соціологічних досліджень: онлайн як спокуса та загроза», організована Соціологічною асоціацією України, м. Харків (учасниця);
 • 2019 – проєкт «STAR: StoryTell A Right» організований «YEU Cyprus» та Erasmus Youth Exchange (учасниця);
 • 2018 – підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування», Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • 2018 – Школа молодого соціолога «Різні рівні: ідентичності в полікультурному суспільстві», організована Соціологічною асоціацією України, м. Ужгород (учасниця);
 • 2017 – Школа молодого соціолога «Методи збору та аналізу соціологічних даних», організована Соціологічною асоціацією України, м. Тернопіль (учасниця);
 • 2017 – проєкт «E+ Skills For Social Entrepreneurship» організованний Erasmus Youth Exchange, Тімішоара, Румунія (учасниця);
 • 2016 – проєкт «Out of Civilization» організований «Aktion West-Ost», Медевеге, Німеччина (учасниця);
 • 2015 – проєкт «Живі бібліотеки Донбасу», ГО «Молодіжна Ініціатива Міст» (відповідальна за проведення в м. Харків);
 • 2014 – проєкт «Leave Your Mark» організований «Robert Shuman Foundation» та «Youth in Action», Тбілісі, Грузія (учасниця);
 • 2014 – проєкт «World Without Boarders. Healthy life», AIESEC в м. Донецьк (керівниця проєкту).

Publications [en:field:field_publications:person:label]

 • Fedorenko O. Emotional burnout and volunteering during wartime // Емоційний інтелект у воєнні та повоєнні часи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 10 червня 2023 р.). Харків, 2023. С. 33-34.
 • Федоренко О. О., Батюк Л. В., Чуприна М. В. Святитель Лука: об’єднання науки та релігії через пастирське служіння та медичну практику // Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, 2023. С. 105-108.
 • Федоренко О. О. Роль кінематографу в навчанні студентів медичних спеціальностей // Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині) : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 лютого 2023 р.). Запоріжжя : ЗДМУ, 2023. С. 160-161.
 • Федоренко О. О. Філософія любові Г. Сковороди та творчий альтруїзм П. Сорокіна // ХХX Харківські міжнародні сковородинівські читання «Мандрівник трьома світами Григорій Сковорода: творчість Сковороди в контексті світової філософії. До 300-річчя з дня народження». Харків, 2022. С. 99-103.
 • Проценко О. О. Характеристики соціальної суб’єктності особистості у волонтерських практиках (на прикладі внутрішньо переміщених осіб). // «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві»: матеріали ІV Конгресу САУ, Харків, 2021 р. С. 452-453.
 • Проценко О.О. Культурна травма як соціокультурний контекст актуалізації сучасного волонтерства. // «Соціологія у (пост)сучасності»: зб. тез доп. XІX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (м. Харків, 18-19 березня 2021 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 104.
 • Проценко О. О. Тенденції волонтерства у глобалізованому суспільстві // «Соціологія у (пост)сучасності» : зб. тез доп. XVIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (м. Харків, 12-13 березня 2020 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 151-152.
 • Проценко О. О. Волонтерство в сучасній Україні: фактори актуалізації. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019. VII (32), Is.192, Feb. P. 89-94.
 • Проценко О. О. Сучасне волонтерство: iндивiдуальнi та iнституцiоналiзованi практики // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, (м. Київ, 27 лютого 2019 р.), Київ. 2019. С. 83-86.
 • Воронкова А., Ковальська Є., Проценко О., Шевчук М. Професійно-класова ідентичність на прикладі дозвіллєвих практик українців. Український соціологічний журнал, 2018. № 19. С. 73-83.
 • Проценко О. О. Образ внутрішньо переміщених осіб в медійному дискурсі: критичний дискурс-аналіз повідомлень ЗМІ. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, 2018. Т. 23. Вип. 1 (30). С. 122-130.
 • Проценко О. О. «Внутрішньо переміщені особи» як категорія теоретизування та соціальної практики. Науково-теоретичний альманах «Грані», 2018. Т. 21. № 4. С. 47-55.
 • Проценко О. О. Соціологічні теорії вивчення волонтерства // «Соціологія у (пост)сучасності»: зб. тез доп. XVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. (м. Харків, 15-16 березня 2018 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 80-81.

 

Other [en:field:field_other:person:label]

Членство у самоврядних та професійних організаціях

 • 2017 – по теперішній час – членкиня Соціологічної Асоціації України;
 • 2015 – 2021 – волонтерка у громадській організації «Молодіжна Ініціатива Міст», Харківське відділення;
 • 2013 – 2015 – волонтерка у міжнародній неурядовій некомерційній організації AIESEC в Україні (м. Донецьк, Харків).