Foster Larysa Fedorivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Associate professor

Phone

521-33-40, 63-40

Room

509

Email

kaminska_i@knu.ua, kaminska_i@ukr.net

CV

Scientific interests

соціологія соціальних змін, соціологічні показники соціального розвитку, суспільні рухи та інститути громадянського суспільства

Research

соціологія соціальних рухів

Education

2002 - кандидатська дисертація на тему: "Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ"
1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура
1992 - Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність практична психологія

Awards

Диплом   «Кращий викладач факультету соціології Київського університету у 2015-2016 н. р.

Відмінник освіти України - 1997 рік

Projects

 • Участь у розробці Заявки на грант Національного фонду досліджень України на 2022-23 в конкурсі гуманітарних проектів: Відповідальне громадянство: соціальна практика і програма модернізації українського суспільства. (керівник проектної групи д. соц. н. В. Степаненко).
 • Учасниця проєкту  Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України  Програма Британської Ради в Україні (спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance НЕ (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) «Ukraine Higher Education Teaching Excellence» (2019- 2021).

Publications

 • OM Shyian, LF Foster, TM Kuzmenko, LV Yeremenko, NP Liesnichenko (2021) Socio-Psychological Criteria of the Formation of Gender Stereotypes of Appearance Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment 9 (6), 651-666.
 • Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники // «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2017р. – Вип.. 17. – С. 121-123.
 • Динаміка громадянської активності української молоді (2013-2015р.р.)» // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies 1 (5) /2016 – с. 6 – 14.
 • Фостер Л.Ф. Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. – 2015. - № 9.
 • Соціологія суспільних рухів : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 8.03010101 «Соціологія» / уклад. Л. Ф. Фостер. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 56 с.
 • Фостер Л.Ф. Особливості організаційної структури суспільних рухів // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.) за заг.редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева.- Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С.24-26.
 • Камінська Л.Ф. Постматеріалістичні цінності як "екологічний ресурс" нових екологічних рухів. Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві", 2 лист. 2012 р. (м. Київ) КНУ імені Тараса Шевченка (та ін.; під заг. редакц. Судакова В.І., Куценко О.Д.). – К.: Логос, 2013. – С. 104 – 106.
 • Каминская Л.Ф. Модернизационная парадигма трансформации постсоветского пространства. Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: Материалы международной научно-практической конференции ( г. Днепропетровск, 18-19 мая 2012): в 2-х частях. – Д.: ТОВ « Інновація», 2012. – ч. 2. С. 66 – 68.
 • Камінська Л.Ф. Теоретичні основи молодіжного громадянського активізму - Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць]. Вип. 107 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма"; [голов. ред. В. П. Бех]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С.202 -209.
 • Камінська Л.Ф. Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства - Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. – 2012. - № 6. – С. 211 – 216.
 • Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Соціологія 2010. - № 01- 02. - С. 91. – 93.
 • Камінська Л.Ф. Автомобільні клуби як ресурс для розвитку суспільних рухів // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2009. – № 2. – С.12 - 16.
 • Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства : навч.-метод. посібник для студ.спец.054 «Соціологія», освітня програм«Соціальні технології» / уклад. Л. Ф. Фостер. - К.: Міленіум, 2020. – 84 с.
 • Соціологічний вимір громадянського суспільства : навч.- метод. комплекс для студентів галузь знань 05 - соціальні та поведінкові науки, спеціальність 054 – соціологія, освітній рівень бакалавр, освітня програма «Соціальні технології», спеціалізація "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"/ уклад. Л. Ф. Фостер. – К. : Міленіум, 2020. – 50 с.